Uthyrningspolicy

Fastställd på styrelsesammanträde den 15 september 2015
Policyn som pdf-fil

Välkommen!

Vi välkomnar nya hyresgäster till oss. En förutsättning är att vi kan göra bedöm­ningen att den bostadssökande kommer att kunna leva upp till de ekonomiska och sociala krav som ett hyresavtal förutsätter. Till grund för att bedöma detta utgår vi bland annat från nedanstående:

  • Goda referenser från tidigare hyresvärd.
  • Uppfyllelse av sociala förpliktelser enligt kontraktet (skötsamma hyresgäster utan t.ex. risk för störningar och skadegörelse).
  • God ekonomi med betryggande betalningsförmåga och god betalningshisto­rik (t.ex. att de har skött sina betalningar till Sollentunahem och andra före­tag).
  • Egen företagare ska vara godkänd för F-skatt samt kunna uppvisa registreringsbevis och an­nat bevis på tillräcklig betalningsförmåga.

Den som söker bostad hos Sollentunahem bör ha en hushållsekonomi där de totala nettoinkomsterna räcker till både hyran och de skäliga kostnader för olika hushållsstorlekar som Konsumentverket fortlöpande beräknar. I annat fall kan vi kräva åtagande av borgensman.

Borgensman

Borgensåtagandet gäller under högst två år med maximalt belopp sex månaders hyra samtendast för ungdomar yngre än 25 år eller studerande. Borgens­åtagande kan i särskilda fall, efter dialog med an­svarig chef, även gälla för andra än ung­domar yngre än 25 år eller stude­rande.

Intressebank

Personer som är folkbokförda i Sol­lentuna kommun får anmäla sig i in­tresse­banken när de har fyllt 16 år. Övriga personer får anmäla sig när de har fyllt 18 år.

Den bostadssökande måste själv ställa sig i intressebanken, vara aktiv och söka lägenhet på www.sollentunahem.se. Personliga, medicinska eller sociala skäl för boende ger inga förturer. Det är endast kötid som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägenhet.

Följande gäller för ”bostad bums”: Dessa lägenheter hyrs ut med omedelbar in­flyttning, till den ur intressebanken som har högst köpoäng bland dem som har anmält sig inom ett dygn från publice­ringstiden.

Nyproducerade lägenheter som inte kan hyras ut via Sollentunahems intressebank, kan även erbjudas till närliggande kommuners bostadsköer.

När hyresgästen har bott minst två år i sin nuvarande bostad hos Sollentuna­hem, får denne tillgodoräkna sig ett års extra kötid. Kötiden adderas efter två års boende för de hyresgäster som står i intressebanken.

Överlåtelse av köpoäng

I samband med att en person anmäler intresse för och blir erbjuden en lägen­het, kan den personen ansöka om att överlåta sina poäng och den lägen­heten till en an­nan person i hushållet. Detta gäller om de har varit folk­bokförda i samma bostad de senaste två åren. Om överlåtelsen godkänns av Sollentuna­hem nollställs båda personernas köpoäng.

Direktbyten

Vid direktbyte gäller samma bedömningsgrunder för den bostadssökande som när vi erbjuder lägenhet till ny hyresgäst (se sidan 1). Direktbyten kan, efter pröv­ning, en­bart godkännas om hyresgästen har bott minst två år i sin nuvarande bostad.

Överlåtelse av kontrakt

Överlåtelse av kontrakt regleras enligt hyreslagen.

Andrahandsuthyrning

Vi är restriktiva vid begäran om andrahandsuthyrning. I vissa fall kan vi god­känna tidsbegränsad andrahandsuthyrning, max ett år.

Ansökningsblanketter för byten och andrahandsuthyrning.

Försöksboende

Försöksboende omfattar lägenheter som förmedlas av Sollentuna kommun till personer med särskilda behov. Denna verksamhet regleras i ett speciellt avtal mellan Sollentunahem och Sollentuna kommun.

Äldreboende

Sökande, eller en av de sökande i parförhållande, ska under inflyttningsåret ha uppnått viss ålder.

Avvikelser

Avvikelser från denna policy ska beslutas skriftligt av vd, som vid större av­vikel­ser rapporterar beslutet till styrelsen.