Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Miljö- och klimatrisker och åtgärder

Här framgår de största risker som finns kopplade till Sollentunahems verksamhet och intressenter, och vilka åtgärder vi har vidtagit under 2021 för att hantera riskerna.

Energianvändning och Koldioxidutsläpp

Vi strävar efter att begränsa vår belastning på miljön och klimatet.
Det finns en risk att eventuellt höjda energipriser påverkar vår lönsamhet.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

  • Delägare i vindkraftverk och har flera solcellsanläggningar.

  • Av våra 25 bilar är 8 icke fossilfria (byts ut under 2022). Under 2021 byttes 3 dieselbilar till elbilar. Mål om fossilfri bilpark 2024.

Avfalls och återvinningsfrågor

Viktigt att möjliggöra källsortering för våra hyresgäster. Vid renoveringar arbetar vi aktivt för att minimera mängden avfall och återanvända material där det är möjligt.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

  • Flyttat ett antal källsorteringsplatser så att sopbilarna kan hämta materialet på ett säkert sätt.

Vattenanvändning

Viktigt att begränsa användandet av vatten.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

  • Gjort vattenbesparande åtgärder genom t.ex. att byta ut blandare i ca 80 lägenheter.

  • Ställer tydliga krav på vattensparande utrustningar i vår nyproduktion, samt individuell mätning och debitering av vattenförbrukningen för att kunna påverka hyresgästernas beteende.

Siffror_Miljö_Utfall_1.png

 

Siffror_Miljö_Utfall_2.png

 

Siffror_Miljö_Framtida_mål.png

* Orsaken till den ökade förbrukningen av fjärrvärme från år 2020 till år 2021 är sämre prestanda på fastigheternas värmepumpar, vilket kommer att åtgärdas under 2022.

** Ökat antal värmepumpar kommer att leda till ökad elförbrukning. Även laddning av elbilar kommer att öka.

*** Utfall för 2021 redovisas under hösten 2022.