Kommunens beslut 2016

Den 26 oktober 2016 informerade Sollentuna kommuns politiska majoritet om ett förslag att skapa en ny organisationsstruktur för kommunens bolag. Avsikten är att skapa en kommunkoncern, där Sollentuna Stadshus AB blir moderbolag med Sollentunahem, det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter, samt de två befintliga bolagen AB SOLOM och SEOM AB som dotterbolag.

Sollentunahem får i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter. För att frigöra finansiella resurser till nybyggnation av hyresrätter samt till investeringar i bland annat förskolor, skolor och omsorgsfastigheter säljs ett antal hyreslägenheter till aktörer som har en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter och som vill vara med och ta ansvar för Sollentunas utveckling.

Sollentuna kommun äger i dag, via AB Sollentunahem, omkring 90 procent av de hyreslägenheter som finns i kommunen och kommer även efter genomförda försäljningar och bygget av 1 500 nya kommunala hyreslägenheter att äga merparten av hyreslägenheterna i kommunen.

Sollentunahem delas upp i två bolag. Det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter AB tar över ansvaret för skolor och andra kommunala verksamhetsfastigheter. Sollentunahem får ett mer renodlat uppdrag och kommer att ägna sig åt att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder och ska samtidigt aktivt bidra till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena.

Kommunens beslut

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 14 november 2016 att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om bildande av en bolagskoncern med moderbolag och dotterbolag i Sollentuna samt delning av AB Sollentunahem genom fission. 

Kommunstyrelsen beslöt också att föreslå kommunfullmäktige att ge Sollentunahem i uppdrag att:

  • färdigställa cirka 1 500 hyresrättslägenheter fördelat över åren till och med år 2024
  • exploatera egen mark för ändamålet samt efter behov förvärva mark eller byggrätter
  • stimulera primärt nuvarande hyresgäster till bostadskarriär vid nyproduktion för att öka rörligheten i bostadsbeståndet
  • avyttra cirka 2 000 lägenheter fördelat över åren till och med år 2023; avyttringen ska ske till etablerade aktörer med en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2016 återremitterades ärendena, som sedan togs upp igen på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 då beslut fattades enligt förslaget.

Länkar till kommunens hemsida

Pressmeddelande av den 26 oktober 2016

Handlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 14 november 2016

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2016

Ärendet återremitterat; nyhet den 25 november 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2016