Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Hållbarhet

Vi ska skapa boenden som får alla Sollentunabor att känna sig trygga och inkluderade.

Sollentunahems hållbarhetspolicy

Att ta hållbarhet på allvar är för oss på Sollentunahem att påverka och ta ansvar för Sollentunas stadsutveckling. Den ska på bästa sätt värna om och bidra till dagens och morgondagens invånare och miljö.

Vi förstår att de beslut vi fattar i dag kan få stor inverkan på kommande generationer. Därför strävar vi efter att ta hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter som tillsammans bidrar till en hållbar utveckling. Vi är ett företag som skapar långsiktigt värde för våra kunder och ägare, men också för det samhälle vi verkar i. 

Hållbarhet är en integrerad del av vårt arbete. Vi ska på ett metodiskt och systematiskt arbetssätt säkerställa en kontinuerlig förbättring av vårt hållbarhetsarbete. Vi ställer tydliga krav på våra leverantörer och entreprenörer gällande deras hållbarhetsarbete. 

Social hållbarhet

 • Utgångspunkten för social hållbarhet är att arbeta långsiktigt för att skapa trygga boendemiljöer där människorna vill leva och ett hållbart arbetsliv för de medarbetare som arbetar hos oss.
 • Vi ska verka för en långsiktig boendemiljö som förmedlar trygghet och delaktighet och försvårar för våld och kriminalitet.
 • Vi samverkar med våra hyresgäster, andra fastighetsägare och näringsliv, polis och Sollentuna kommun för ökad trygghet och säkerhet och vi arbetar systematiskt, metodiskt och kunskapsbaserat.
 • Vi ska sträva efter nyproduktion och renovering av bostäder där så många som möjligt har råd att bo.
 • Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö – fri från kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.
 • Vi tar aktivt avstånd från arbetslivskriminalitet och oegentligheter.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplatskultur som präglas av utveckling och innovation, där våra medarbetare har möjlighet till balans mellan yrkesliv och privatliv och som säkerställer god hälsa och en säker arbetsplats.

Miljö- och klimatmässig hållbarhet

Utgångspunkten för vårt miljö- och klimatarbete är att den ska bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald.

 • Vi erbjuder våra hyresgäster sunda och miljöanpassade boenden och arbetsplatser med minimal påverkan på miljö, klimat och hälsa.
 • Vi verkar för att ge våra hyresgäster tillgång till effektiva mobilitetstjänster som underlättar klimatsmarta val.
 • Vi agerar för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan vid nyproduktion, underhåll och skötsel.
 • Vi utbildar, informerar och kommunicerar för att skapa förutsättningar för medarbetare och hyresgäster att agera miljö- och klimatmässigt hållbart.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet (lönsamhet över tid) är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna genomföra strategier, uppnå mål och arbeta hållbart över tid.

 • Vi strävar efter en affärsmodell som underlättar för våra kunder att agera hållbart.
 • Vi nyttjar resurserna effektivt och deras värde upprätthållas genom lång användningstid, möjlighet att reparera, återanvända och återvinna varor och material. Detta synsätt genomsyrar bolagets arbete vid såväl förvaltning, nyproduktion och renoveringar

Läs hållbarhetspolicyn som pdf - gäller från 2021-11-05