Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Uthyrningspolicy

Fastställd på styrelsesammanträde den 26 februari 2021; gäller från den 1 mars 2021

Välkommen att söka lägenhet hos Sollentunahem!

Policyn som pdf

Sollentunahem förmedlar lägenheter i Sollentunahems fastighetsbestånd utan kostnad för de sökande. Förmedlingen sker enligt ett poängberäkningssystem via Sollentunahems kö. Policyns syfte är att säkerställa att sökanden får en bra start som hyresgäst och att Sollentunahem på ett enkelt, an­svarsfullt, rättvist och trans­parent sätt förmedlar lediga lägenheter. Förmedling sker enbart genom kötid och inga förturer kan ges av Sollentunahem.

Sollentunahem har ett samarbete med Sollentuna kommun och bidrar till kom­munens bostadssociala arbete genom ägardirektiv från kommunen. Dessa lägen­heter publiceras inte på Sollentunahems hemsida.

När du vill söka lägenhet

Kö och kötid

Personer som är folkbokförda i Sollentuna kommun får anmäla sig till bostads­kön när de har fyllt 16 år. Övriga personer får anmäla sig när de har fyllt 18 år.

En dags kötid är lika med en poäng.

När hyresgästen har bott minst fem år i sin nuvarande bostad hos Sollentuna­hem, får denne tillgodoräkna sig två års extra kötid. Detta gäller nyteck­nade hyresavtal från och med den 1 mars 2021. 

För att få dina köpoäng måste du registrera dig som sökande i intressebanken, det gör du via Mina sidor.

Samtliga hyresgäster, även medsökande, hos Sollentunahem måste själva ställa sig i kön och kötiden för hyreskontraktsinnehavare är lika med den tid som hyreskontraktsinnehavaren har bott i den nuvarande lägen­heten.

När en hyresgäst avflyttar från en lägenhet nollställs köpoängen. Detta gäller vid alla typer av avflyttning, till exempel byten, överlåtelser, uppsägning m.m.

Kom ihåg att uppdatera din köplats

För att ha kvar sin plats i kön måste man vara aktiv i kösystemet och logga in på ”mina sidor" minst en gång var 24:e månad. Denna regel gäller även för förråd. 

Om detta inte sker raderas köplatsen och det är inte möj­ligt att få tillbaka förlorade köpoäng. Det är varje sökandes ansvar att kontrol­lera när inloggning senast måste ske.

Personliga köpoäng

Köpoäng är personliga och kan inte överlåtas. Undantag är överlåtelse av hyresavtal, se sida 3 i uthyrningspolicyn 2021

Personliga, medicinska eller sociala skäl för boende ger inga förturer. Det är endast kötid som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägen­het.

Köpoäng vid försäljning

  • Vid försäljning till en bostadsrättsförening nollställs köpoängen för de kon­traktsinnehavare som köper sin lägenhet inom sex månader från bo­stads­rätts­föreningens tillträde. De som fortfarande hyr sin lägenhet av bostads­rätts­föreningen sex månader efter tillträdet har kvar sin köpoäng hos Sollentuna­hem.
  • Vid försäljning till annat fastighetsbolag som hyresrätter behåller hyres­gästerna sina köpoäng.

Medsökande

Medsökande ska finnas med när intresseanmälan görs på en specifik lägenhet och ska överensstämma med den som avser att bo tillsammans med den sök­ande. Hyresavtal tecknas dock enbart med den sökande. För sökande och med­sökande gäller att den kontrakterade lägenheten ska vara den gemensamma permanenta bostaden. Eventuell överlåtelse till medsökande regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.

När du blir erbjuden lägenhet

Ekonomi

För godkännande krävs att den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens nivå. Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studie­medel, pension, sjukpenning, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, bostadstillägg, inkomst av kapital, kapitaltillgångar (motsvarande minst 12 månaders hyra), etableringsersättning, underhållsbidrag, föräldrapenning, och ekonomiskt bi­stånd (försörjningsstöd) från Sollentuna kommun. Hänsyn tas även till bostads­bidrag och eventuell medsökandes in­komst. En riktlinje är att hyresnivån inte får utgöra mer än 40 procent av den sammanlagda bruttoinkomsten.

För godkännande krävs också att den sökande inte har skulder eller betalnings­anmärkningar. Har den sökande betalnings­anmärkningar eller skulder görs en individuell bedömning av om godkännande ändå kan ske. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa, beloppens stor­lek samt om det gäller tidigare boende.

För godkännande vid pågående skuldsanering ska den ha pågått i minst två år utan anmärkning.

Borgensman

Borgensåtagandet gäller under högst två år med maximalt belopp sex månaders hyra samt endast för personer yngre än 28 år eller studerande.

Referens från tidigare boende

Kommer den sökande från ett tidigare hyreskontrakt krävs goda boende­refe­renser. Avgörande är att hyran har betalats i rätt tid samt att störningar inte har förekommit i boendet.

Om sökande eller medsökande har bostad när lägenhet söks, ska för tidigare hyresrätt uppsagt hyreskontrakt uppvisas. För bostadsrätt/villa/radhus ska för­säljning vara påbörjad vid kontraktstecknande och vara avslutad senast sex månader efter kontraktstidens start (mäklaravtal och för­säljningsavtal ska upp­visas).

Övriga grundkrav

Alla Sollentunahems hyresgäster måste vara folkbokförda på den lägenhet de förhyr och bo i lägenheten permanent.

Alla Sollentunahems hyresgäster måste ha en hemförsäkring och den ska vara tecknad senast vid dagen för inflyttning i lägenheten. En hemförsäkring är ett skydd för den enskilde hyresgästen att inte drabbas ekonomiskt vid t.ex. brand eller vattenskador.

Sollentunahem förmedlar endast en lägenhet per familj (undantag är barn som flyttar hemifrån).

Spärr att söka lägenhet

Om en sökande som är aktiv i kön och anmäler intresse till en ledig lägenhet, tackar nej till tre erbjudanden i rad blir sökanden spärrad i sex månader från att anmäla intresse på nya lediga lägenheter. Samma sak gäller om en sökande efter intresseanmälan inte hör av sig vid tre erbjudanden.

Om en sökande som fått en lägenhet ångrar sig mellan tilldelning och kon­trakts­tecknande, spärras den personen i tolv månader från att anmäla intresse på nya lediga lägenheter.

Om du vill överlåta, byta eller hyra ut din lägenhet

Överlåtelse av hyresavtal

Vid begäran om överlåtelse av hyresavtal utgår Sollentunahem från de regler som finns om överlåtelser i hyreslagen.

Den som överlåter sitt hyresavtal överlåter avtal, köpoäng och lägenhetens skick på den nya kontraktsinnehavaren.

Direktbyten

För direktbyten krävs beaktansvärda skäl och Sollentunahem har en restriktiv hållning.

Vid direktbyte gäller samma bedömningsgrunder för den bostadssökande som när vi erbjuder lägenhet till ny hyresgäst (se sida 1 och 2).blankett för lägenhetsbyte.

Andrahandsuthyrning

Vid begäran om andrahandsuthyrning följer Sollentunahem hyreslagens regler gällande detta. Exempel på beaktansvärda skäl för att tillåta andrahandsuthyr­ning är enligt hyreslagen om förstahandshyresgästen vill hyra ut i andra hand på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande. Tillstånd ges för ett år i taget och hyresgästen kan behöva visa med till exempel intyg att skälet som åberopas är giltigt och riktigt.Se blankett för andrahandsuthyrning

Lägenhetskategorier

För nyproducerade lägenheter kan Sollentunahem komma att erbjuda en viss del av dessa till befintliga hyres­gäster i Sollentunahems bestånd, till förmån för rörligheten på bostadsmark­naden och att de hyresgästerna får tillgång till en bättre anpassad bostad.

En del av de nyproducerade lägenheterna kan komma att förmedlas av Bo­stadsförmedlingen i Stockholm.

Seniorlägenheter kan sökas om en i hushållet under inflyttningsåret har upp­nått specifik ålder för den aktuella lägenheten. Hushållet får inte ha hemma­varande barn under 18 år.

Ungdomslägenheter kan sökas av ungdomar som har fyllt 18 år fram till året då den sökande fyller 27 år. Vid kontraktsskrivning mister den sökande två års kö­tid, resterande kötid behålls.

För ”bostad bums” gäller att dessa lägenheter hyrs ut med omedelbar in­flytt­ning, till den i Sollentunahems kö som har högst köpoäng bland dem som har anmält sig inom ett dygn från publiceringstiden.

Policyns omfattning

Denna policy omfattar även de bostadslägenheter som ligger i andra bolag men förvaltas av Sollentunahem.

Avvikelser

Avvikelser från denna policy ska beslutas skriftligt av vd, som vid större av­vikel­ser rapporterar beslutet till styrelsen.

Uppdatering av policyn

Styrelsen kan komma att uppdatera uthyrningspolicyn löpande. Den senaste versionen av policyn finns publicerad på Sollentunahems webbplats.