Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Risker och möjligheter kopplade till värdekedjan

Risker och möjligheter behöver identifieras genom hela värdekedjan för att därefter värderas utifrån väsentlighet. Förutom vår egen direkta verksamhet och anställda, behöver även senare led (upp- och nedströms) i värdekedjan kartläggas för att bättre förstå vilken hållbarhetspåverkan bolaget har och hur intressenter i olika led påverkas.

Värdekedjan visar på översiktlig nivå tidigare och senare led (det som benämns scope 3, leverantörer uppströms och hyresgäster nedströms). I tidigare led beskrivs värdekedjan för i huvudsak för bygg- och anläggningsmaterial. I senare led är de framträdande delarna i värdekedjan hushållsavfall och resursanvändning. Arbetet med att identifiera risker, möjligheter och konsekvenser fortsätter under 2024 i syfte att verifiera bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor.

 

Resurser

Resurser som energi och råvaror av olika slag som vi använder för att tillverka produkter (kan) bedömas utifrån deras ursprung i naturen. Avgörande för den hållbara utvecklingen är om de resurser vi använder förnyas i det naturliga kretsloppet eller om de förbrukas. Uttag av resurser som är ändliga bidrar till utarmning av planetens resurs och påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Lagerresurser (kol, olja, naturgas, mineraler och metaller) finns i bestämda mängder på jorden och nybildningen går långsamt, det tar årmiljoner ur ett geologiskt perspektiv.

Flödesresurser (solen, luft, vind och vatten) nybildas ständigt och ger oss energi från solen, vatten- och vindkraft.

Fondresurser (skog eller växande grödor, fisk och vilt) nybildas i biosfären genom solenergi. En förutsättning för att kallas fondresurs är att befintliga resurser inte nyttjas i större omfattning än de nybildas i naturen. Förutsättningar för tillväxten är att det finns ren luft, rent vatten och gynnsamma markförhållanden.

 

Naturresursuttag – scope 3 uppströms

Risker - miljö

 • Gruvdriften innebär risk för urlakning av giftiga ämnen, spridning av dammpartiklar, jorderosion och illegal avverkning av skog som bidrar till förluster av livsmiljöer och unika arter som i tropikskogar och urskogar.
 • Oljeutvinningen innebär stora miljörisker där utsläpp kan innebära att växter och djur kan bli förgiftade och även kan behöva finna nya livsmiljöer.
 • Höga risker vid brytning av kvartssand som kan ge upphov till erosion, jordskred och översvämningar.
 • Användning av tropiska träsorter vilket bidrar till avskogning av tropiska skogar, vilket inte är hållbart.

Möjligheter - miljö

 • Uttag av ämnen i jordskorpan bör inte ske i snabbare takt än att de återbildas.
 • Bevarandet av skog är av stor vikt för att främja biologisk mångfald och uttag av trä bör inte nyttjas i större omfattning än de nybildas i naturen.
 • Inte utarma den biologiska mångfalden eller slösa med jordens resurser.
 • Att främst använda nordiska träslag.

Risker - sociala

 • Kränkningar av arbetares rättigheter är särskilt hög inom utvinning av råmaterial.
 • Korruption vid utvinning av råmaterial, främst kopplat till gruv-, olje- och skogsindustrin.
 • Hälsoskadliga effekter orsakade av kontaminering av mark och vatten, med hälsoskadliga effekter för lokalbefolkningen.

Möjligheter - sociala

 • Se inköp.

Förädling och tillverkning av material – scope 3 uppströms

Risker - miljö

 • Tillverkning av stål och cement ger upphov till stora koldioxidutsläpp och partiklar till luften. Utvinning av primär bearbetning av mineraler bedöms utgöra 26 % av de globala växthusgasutsläppen.
 • Plasttillverkning är mycket energikrävande och om den härstammar från fossila källor innebär det dessutom stor negativ klimatpåverkan.
 • Tillverkning av plastprodukter innebär höga risker för mark- och vattenföroreningar i lokala miljöer.
 • När avskogning sker i större omfattning än vad som hinner växa upp ökar mängden koldioxid, vilket förstärker växthuseffekten.
 • Se inköp.

Möjligheter - miljö

 • Skogen möjliggör en minskning av mängden koldioxid i atmosfären.
 • Teknikskiften som möjliggör en fossilfri produktion av olika material som cement och stål.
 • Se inköp.

Risker - sociala
Kränkningar av mänskliga rättigheter (och arbetslivskriminalitet)

 • Kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter i tillverkningsskedet beroende på var tillverkningen sker.
 • Migrantarbetare och flyktingar utnyttjas (produkttillverkning i Europa)
 • Se inköp.

Möjligheter - sociala

 • Se inköp.

 

Distribution och försäljning – scope 3 uppströms

Risker – miljö

 • Klimatpåverkan från transporter som drivs av fossila bränslen och genererar koldioxidutsläpp.

Möjligheter – miljö

 • Se inköp.

Inköp – scope 2

Inom bostadsbolag dominerar inköpskategorierna byggentreprenader, fjärrvärme, el, bygg- och anläggningsmaterial och hantverks- och installationstjänster.

Risker – miljö

 • Risker för klimatpåverkan från främst inköpskategorierna byggentreprenader, tjänster som omfattar drift av fastigheter och transporter.
 • Inköp kopplat till byggnad, fastighet, mark, utrustning och material genererar omvandlingstryck på land, förändrad markanvändning som påverkar den biologiska mångfalden negativt.
 • Inom markskötsel, städ och bygg, där seriösa firmor handlas upp men där underentreprenörer kommer in i produktionen/utförandet av tjänsten, finns risk för att miljö och arbetsrättsliga frågor kan påverkas negativt.
 • Kompetensbrist hos beställaren innebär risk för att en hållbar omställning hindras/går trögt.

Möjligheter - miljö

 • Använda befintliga fastigheter och konvertera till lägenheter i stället för att bygga nytt om möjligt.
 • Skapa förutsättningar för återbruk av material.
 • Öka efterfrågan på fossilfria och cirkulära produkter för att få upp volymerna och därmed få ned priserna.
 • Öka hållbarhetskunskapen hos upphandlare gällande hållbarhetskriterier och klimatdata.
 • Ställa hållbarhetskrav vid inköp/upphandlingar för att t ex. minska klimatavtrycket och för att få ner materialspill och avfallsnivåer.
 • Ställa krav på uppföljning i avtal, genomföra kontroller som ett led i att flytta marknaden i en hållbar riktning.
 • Använda miljövarudeklarationer som beskriver byggprodukters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid livscykelanalyser (LCA) för byggnader.
 • Köpa el med ursprungsgarantier för att bidra till miljövänlig elproduktion och få garantier att elen kommer från den källa som elleverantören uppger.

Egen direkt verksamhet – scope 1&2

Risker - miljö

 • Utsläpp av koldioxid/växthusgaser kopplat till byggnation, renovering-, om- och tillbyggnad, förvaltning och drift bidrar till ökad klimatpåverkan.
 • Utsläpp från transporter som går på fossilt bränsle, till och från byggarbetsplatser.
 • Risk för skador på fastigheter orsakade av effekterna av klimatförändringarna.
 • Fjärrvärmen är en relativt stor aktör av koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringarna.
 • Att arters biotoper/livsmiljöer trängs undan när mark tas in anspråk för nybyggnation.
 • Ekosystemtjänster påverkas negativ vid hårdgörande av grönytor.
 • Risk för att klimatförändringarnas effekter med kraftigare skyfall och ökade temperaturer påverkar vattenförsörjningen och vattenkvaliteten negativt.

Möjligheter - miljö

 • Öka andelen förnybar energi och öka energieffektiviteten för att minska utsläppen av växthusgaser kopplat till driften.
 • Arbeta med energieffektiviseringar och med AI-teknik för att få en jämn belastning av elnätet.
 • Arbeta med att klimatsäkra fastigheter vid nyproduktion, renoveringar, om- & tillbyggnader samt vid återställande av skador och beskriva bolagets hållbarhetsarbete så detta kan beaktas när premien ska sättas. (Kommande lagkrav på klimatdeklarationer för ombyggnad).
 • Arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor för att kunna söka gröna & sociala lån hos kreditgivare för investeringar.
 • Använda ekosystemtjänster som t ex naturbaserade lösningar för klimatsäkring vid ny- och ombyggnation.
 • Påverka vilka metoder och material som ska användas vid återställande av skador på fastigheter.
 • Använda AI-tillämpningar i syfte att bland annat minska klimatavtrycket och få fram användbar information och beslutsunderlag.
 • Exempelvis anordna gårdsodlingar och använda ekosystemtjänster vid nyproduktion och skötsel av grönytor så att den biologiska mångfalden främjas.
 • För att säkerställa tillgången till rent vatten behövs en hållbar vattenanvändning där bostadsbolaget i samverkan med andra aktörer kan vara med att informera och påverka hyresgästers beteenden.
 • Arbeta med processförbättringar med syfte att öka resurseffektiviteten.
 • Se Inköp.

Risker – sociala

Trygga och säkra bostäder och bostadsområden

 • Dåligt inomhusklimat som påverkar hyresgästerna negativt.
 • Att inte nå ut till dem som behöver nås trots goda insatser från bolagets sida.
 • Barnperspektiv och delaktighet inte tillvaratas av bolaget i tillräcklig utsträckning inom ramen för verksamheten.
 • Digitalisering kan leda till digitalt utanförskap (sårbara grupper som barn, äldre).

Möjligheter - sociala

 • Arbeta med och samverka på bred front med andra aktörer gällande trygghet, säkerhet och bosociala frågor, vilket möjliggör en vändning av utvecklingen i socialt utsatta områden.
 • Genom trygghetsskapande åtgärder och gott bemötande bidra till att motverka segregation, bland annat genom att var ute och synas i hyresgästernas vardag och få dem att känna sig välkommen och inkluderat i området.
 • Genomföra bosociala analyser för bostadsområden för att kunna arbeta förebyggande.
 • Som allmännyttigt bostadsbolag vara en förebild för andra bostadsbolag gällande trygghets- och säkerhetsarbetet i utsatta områden.
 • Genom barndialoger få med barns perspektiv och delaktighet.
 • Bidra med insatser som läxhjälpen så att ungdomar kan stärka sina betyg och klara grundskolan.
 • Skapa sommarjobb för ungdomar i utsatta områden som ökar stoltheten och omhändertagandet av området, ökar tilliten och ger ungdomarna värdefulla arbetslivserfarenheter.
 • Samverka med olika aktörer, t ex att få fler att engagera sig i t ex. idrottsföreningar, som skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för barn/ungdomar.
 • Samverka med olika aktörer kan vara viktiga kommunikationskanaler för att nå ut till grupper som annars inte nås.

 

Hyresgästernas påverkan – scope 3 nedströms

Risker – miljö

 • Förbrukning av resurser som energi och vatten.
 • Utsläpp av växthusgaser kopplat till transporter och energi.
 • Felsortering av avfall vilket innebär att återvinning och återbruk inte möjliggörs.
 • Risk för koldioxidutsläpp från felsorterat avfall (plast) som går till förbränning för att skapa fjärrvärme.
 • Risk för skador på egendom orsakade av klimatförändringarnas effekter.

Möjligheter – miljö

 • Genom att sortera ut avfall i olika fraktioner kan klimatavtrycket minskas och material kan återvinnas och återanvändas. En bra källsortering bidrar till rena materialflöde som är viktig för en cirkulär ekonomi.
 • Genom information och samverkan påverka hyresgästers beteende kopplad till avfall och källsortering och resursförbrukning.
 • Arbeta med mobilitetslösningar för att möjliggöra hållbara transportsätt genom t ex laddplatser, erbjuda cykelparkeringar/cykelpool, bygga nära kollektivtrafiken. Skapa förutsättningar för hyresgästerna att resa hållbart till och från boendet.
 • Skapa förutsättningar för hyresgästen att göra miljöanpassade val.
 • Boende i flerbostadshus är bra ur resurshänseende då det möjliggör delning av resurser inom och mellan fastigheter/bostadsområden.

Risker – socialt

 • Utanförskap och kriminalitet på grund av bristande kunskap om hur man kan påverka sin livssituation.
 • I utsatta områden kan tilliten till grannar vara lägre än på andra ställen.
 • Otrygghet på grund av skadegörelse och kriminalitet.

 

Möjligheter – socialt

 • Skapa förutsättningar/aktiviteter för hyresgäster att lära känna sina grannar.
 • Se trygga bostäder och bostadsområden.