Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Uthyrningspolicy

Fastställd på styrelsesammanträde den 28 oktober 2022.

Välkommen att söka lägenhet hos Sollentunahem!

Ny uthyrningspolicy som gäller fr.o.m 28 oktober 2022

Sollentunahem förmedlar lägenheter i Sollentunahems fastighetsbestånd utan kostnad för de sökande. Förmedlingen sker enligt ett poängberäkningssystem via Sollentunahems kö. Policyns syfte är att säkerställa att sökanden får en bra start som hyresgäst och att Sollentunahem på ett enkelt, ansvarsfullt, rättvist och transparent sätt förmedlar lediga lägenheter. Förmedling sker enbart genom kötid och inga förturer kan ges av Sollentunahem.

Sollentunahem har ett samarbete med Sollentuna kommun och bidrar till kommunens bostadssociala arbete genom ägardirektiv från kommunen. Dessa lägenheter publiceras inte på Sollentunahems hemsida.

När du vill söka lägenhet

Kö och kötid

Personer som är folkbokförda i Sollentuna kommun får anmäla sig till bostadskön när de har fyllt 16 år. Övriga personer får anmäla sig när de har fyllt 18 år.

En dags kötid är lika med en poäng.

Samtliga hyresgäster, även medsökande, hos Sollentunahem måste själva ställa sig i kön och kötiden för hyreskontraktsinnehavare är lika med den tid som hyreskontraktsinnehavaren har bott i den nuvarande lägenheten.

När en hyresgäst flyttar från en lägenhet nollställs köpoängen. Detta gäller vid alla typer av flytt, till exempel byten, överlåtelser, uppsägning m.m.

För att ha kvar sin plats i kön måste man vara aktiv i kösystemet och logga in på Mina sidor minst en gång var 24:e månad. Om detta inte sker raderas köplatsen och det är inte möjligt att få tillbaka förlorade köpoäng. Det är varje sökandes ansvar att kontrollera när inloggning senast måste ske.

Köpoäng är personliga och kan inte överlåtas. Undantag kan dock göras om huvudköande avlider; då kan poängen överlåtas till den personens make/maka/sambo förutsatt att de har varit folkbokförda på samma adress under minst tre år.

Personliga, medicinska eller sociala skäl för boende ger inga förturer. Det är endast kötid som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägenhet.

Vid försäljning av fastigheter gäller följande angående köpoäng:

  • Vid försäljning till en bostadsrättsförening nollställs köpoängen för de kon­traktsinnehavare som köper sin lägenhet inom sex månader från bo­stads­rätts­föreningens tillträde. De som fortfarande hyr sin lägenhet av bostads­rätts­föreningen sex månader efter tillträdet har kvar sin köpoäng hos
    Sollentuna­hem.
  • Vid försäljning till annat fastighetsbolag som hyresrätter behåller hyres­gästerna sina köpoäng.

Medsökande

En medsökande är en person som har en äktenskapsliknande relation med den sökande. Den medsökande ska finnas med när intresseanmälan görs på en specifik lägenhet och ska överensstämma med den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas dock enbart med den sökande. För sökande och medsökande gäller att den kontrakterade lägenheten ska vara den gemensamma permanenta bostaden. Eventuell överlåtelse till medsökande regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.

När du blir erbjuden lägenhet

Ekonomi

För godkännande krävs att den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens nivå. Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studiemedel, pension, sjukpenning, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, bostadstillägg, inkomst av kapital, kapitaltillgångar (motsvarande minst 12 månaders hyra), etableringsersättning, underhållsbidrag, föräldrapenning, och ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från Sollentuna kommun. Hänsyn tas även till bostadsbidrag och eventuell medsökandes inkomst. En riktlinje är att hyresnivån inte får utgöra mer än 40 procent av den sammanlagda bruttoinkomsten.

För godkännande krävs också att den sökande inte har skulder eller betalningsanmärkningar. Har den sökande betalningsanmärkningar eller skulder görs en individuell bedömning av om godkännande ändå kan ske. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa, beloppens storlek samt om det gäller tidigare boende.

För godkännande vid pågående skuldsanering ska den ha pågått i minst två år utan anmärkning.

För sökande med inkomst från egen firma i form av aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma behöver Sollentunahem få kopia av:

  • senaste inlämnade deklaration till Skatteverket
  • aktuell balans- och resultatrapport
  • registreringsbevis som visar att företaget har varit verksamt i minst sex månader
  • sökandens senaste fyra lönespecifikationer

Borgensman

Borgensåtagandet gäller under högst två år med maximalt belopp sex månaders hyra samt endast för personer yngre än 28 år eller studerande.

Referens från tidigare boende

Kommer den sökande från ett tidigare hyreskontrakt krävs goda boendereferenser. Avgörande är att hyran har betalats i rätt tid samt att störningar inte har förekommit i boendet.

Om sökande eller medsökande har bostad när lägenhet söks, ska för tidigare hyresrätt uppsagt hyreskontrakt uppvisas. För bostadsrätt/villa/radhus ska för-säljning vara påbörjad vid kontraktstecknande och vara avslutad senast sex månader efter kontraktstidens start (mäklaravtal och försäljningsavtal ska uppvisas).

Övriga grundkrav

Alla Sollentunahems hyresgäster måste vara folkbokförda på den lägenhet de hyr och bo i lägenheten permanent.

Alla Sollentunahems hyresgäster måste ha en hemförsäkring och den ska vara tecknad senast vid dagen för inflyttning i lägenheten. En hemförsäkring är ett skydd för den enskilde hyresgästen att inte drabbas ekonomiskt vid t.ex. brand eller vattenskador.

Sollentunahem förmedlar endast en lägenhet per familj (undantag är barn som flyttar hemifrån).

Spärr att söka lägenhet

Om en sökande som är aktiv i kön och anmäler intresse till en ledig lägenhet, tackar nej till tre erbjudanden inom en period av sex månader blir sökanden spärrad i sex månader från att anmäla intresse på nya lediga lägenheter. Samma sak gäller om en sökande efter intresseanmälan inte hör av sig vid tre erbjudanden inom en period av sex månader.

Om en sökande som fått en lägenhet ångrar sig mellan tilldelning och kontraktstecknande, spärras den personen i tolv månader från att anmäla intresse på nya lediga lägenheter.

Om den sökande eller medsökande har misskött sin relation till Sollentunahem i form av t.ex. olaga andrahandsuthyrning, vanvårdad lägenhet eller övergiven lägenhet förlorar sökanden alla sina köpoäng och spärras i tre år från att söka lägenhet hos Sollentunahem.

Vid olämplig uppträdande (t.ex. hot och trakasserier) får den sökande en skriftlig varning. Om det olämpliga uppträdandet upprepas, förlorar sökanden alla sina köpoäng och spärras i tre år från att söka lägenhet hos Sollentunahem.

Om den sökande uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan och/eller åberopat oriktiga intyg förlorar sökanden alla sina köpoäng och spärras i tre år från att söka lägenhet hos Sollentunahem. Har sökanden hunnit teckna hyreskontrakt med Sollentunahem då detta uppdagas, kan Sollentunahem säga upp hyresavtalet och kräva utflyttning.

Beslut om förlorade köpoäng och spärrning tas av Sollentunahems marknadschef i förening med förvaltningschef eller vd.

Om du vill överlåta, byta eller hyra ut din lägenhet

Överlåtelse av hyresavtal

Vid begäran om överlåtelse av hyresavtal utgår Sollentunahem från de regler som finns om överlåtelser i hyreslagen.

Den som överlåter sitt hyresavtal överlåter avtal, köpoäng och lägenhetens skick på den nya kontraktsinnehavaren och köpoängen nollställs för den överlåtande.

Direktbyten

För direktbyten krävs beaktansvärda skäl och Sollentunahem har en restriktiv hållning. Vid direktbyte gäller samma bedömningsgrunder för den bostadssökande som när vi erbjuder lägenhet till ny hyresgäst (se sida 1 och 2 i pdf-versionen).

Se blankett för lägenhetsbyte 

Andrahandsuthyrning

Vid begäran om andrahandsuthyrning följer Sollentunahem hyreslagens regler gällande detta. Exempel på beaktansvärda skäl för att tillåta andrahandsuthyrning är enligt hyreslagen om förstahandshyresgästen vill hyra ut i andra hand på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande. Tillstånd ges för ett år i taget och hyresgästen kan behöva visa med till exempel intyg att skälet som åberopas är giltigt och riktigt.

Se blankett för andrahandsuthyrning

Särskilda regler vid renovering/ombyggnation som ger högre lägenhetsstandard och högre hyra

I situationer då en hyresgästs lägenhet och/eller fastigheten renoveras eller byggs om och det leder till en högre standard och därmed en högre hyra (minst 25 procents ökning) kan en trogen hyresgäst i vissa fall få hjälp att byta bostad inom Sollentunahems bestånd. Förutsättningarna är dels att en lämplig lägenhet finns tillgänglig, dels att hyresgästen inte klarar den nya hyran (enligt kriterier under rubriken ”Ekonomi” ovan) även med eventuella bidrag från stat eller kommun. Denna möjlighet får hyresgästen endast vid ett tillfälle och för en lägenhet.

I samband med renovering/ombyggnation i fastigheten kan en trogen hyres-gäst, som är i behov av bättre tillgänglighet till sin bostad, få möjlighet att byta till lämplig lägenhet inom Sollentunahems bestånd, t.ex. till fastighet med hiss eller lägenhet i markplan.

Med trogen hyresgäst avses person som har varit hyresgäst hos Sollentunahem i minst fem år, inte har några störningsanmärkningar och har skött sina hyresinbetalningar.

Vid större ombyggnationer kan Sollentunahem komma överens med hyresgäst om flytt till likvärdig lägenhet inom Sollentunahems bestånd, för att underlätta evakuering av fastigheten som ska byggas om.

Lägenhetskategorier

För nyproducerade lägenheter kan Sollentunahem komma att erbjuda en viss del av dessa till befintliga hyresgäster i Sollentunahems bestånd, till förmån för rörligheten på bostadsmarknaden och att de hyresgästerna får tillgång till en bättre anpassad bostad.

En del av de nyproducerade lägenheterna kan komma att förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Seniorlägenheter kan sökas om en i hushållet under inflyttningsåret har uppnått specifik ålder för den aktuella lägenheten. Hushållet får inte ha hemmavarande barn under 18 år.

Ungdomslägenheter kan sökas av ungdomar som har fyllt 18 år fram till året då den sökande fyller 27 år. Vid tecknande av tillsvidarekontrakt mister den sökande två års kötid, resterande kötid behålls.

För ”bostad bums” gäller att dessa lägenheter hyrs ut med omedelbar inflyttning, till den i Sollentunahems kö som har högst köpoäng bland dem som har anmält sig inom ett dygn från publiceringstiden.

Policyns omfattning

Denna policy omfattar även de bostadslägenheter som ligger i andra bolag men förvaltas av Sollentunahem.

Avvikelser

Avvikelser från denna policy ska beslutas skriftligt av vd, som vid större av­vikel­ser rapporterar beslutet till styrelsen.

Uppdatering av policyn

Styrelsen kan komma att uppdatera uthyrningspolicyn löpande. Den senaste versionen av policyn finns publicerad på Sollentunahems webbplats.