Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Hyr lokal hos oss

Vi ser våra lokalhyresgäster som partners i leveransen av en attraktiv och trygg boendemiljö.

Uthyrningspolicy för kommersiella lokaler

Sollentunahem äger eller förvaltar kommersiella lokaler i form av butiker, kontor, lager, restauranger och så kallade servicelokaler, som ligger i våra bostadsområden och mindre centrum. Vi är måna om att skapa en attraktiv och trygg boendemiljö. Det är därför viktigt för Sollentunahem att lokalhyresgäster tillför området där de hyr lokal något i form av service eller bidrar till att skapa den attraktiva och trygga boendemiljö som vi strävar efter. Vi ser våra lokalhyresgäster som partners i leveransen av en attraktiv och trygg boendemiljö. 

Vi förbehåller oss därför möjligheten att själva bestämma vilka som blir hyresgäster i våra lokaler. Någon kö för att få hyra lokal, liknande den som finns för bostä­der, finns inte.

Uthyrningspolicy för kommersiella lokaler 2023-12-08.pdf

När du vill söka lokal

Gå gärna in på vår webbplats Lokaler och sök bland våra lediga lokaler. Hittar du inte vad du söker är du välkommen att göra intresseanmälan eller få tips om kommande lediga lokaler via mejl på lokaler@sollentunahem.se.

Grundläggande förutsättningar för att kunna hyra lokal

 • Du behöver företräda ett registrerat företag (aktiebolag, handelsbolag, en­skild firma) eller en registrerad förening.
 • Du behöver ha en idé om vilket mervärde din verksamhet ger till när­liggande boendemiljö.
 • Verksamheten du vill bedriva behöver vara lämplig för lokalen och bestämmas utifrån områdets behov. Vilken verksamhet som kan vara lämplig (butik, kontor, restaurang, café) står beskrivet vid lokalen i listan för lediga lokaler.
 • Avgörande för vilken verksamhet som är lämplig är bland annat: lokalens ventilation, elförsörjning, utrymningsmöjligheter samt vatten och avlopp.
 • Du behöver styrka att du har ett yrkeskunnande och de erfarenheter som krävs för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten.
 • Din verksamhet behöver ha en bra och ordnad ekonomi så att betalnings­förmågan kan säkerställas. Sollentunahem tar kreditupplysning på blivande hyresgäster och t.ex. kan eventuella betalningsanmärkningar spela en av­görande roll i bedömningen.
 • För nystartade verksamheter behöver Sollentunahem se en affärsplan och budget för den tänkta verksamheten. En genomarbetad affärsplan och budget förenklar hante­ringen och ut­hyrningen.

När hyresavtal tecknas

 • I normalfallet krävs en deposition om tre månadshyror för den aktuella lokalen. Om omfattande hyresgästanpassningar görs kan större krav på deposition eller annan säkerhet ställas. Depositionen ska vara inbetald innan hyrestiden börjar löpa (depo­sitionen återbetalas efter hyrestidens slut om avflyttningsbesiktning har skett utan anmärkning och inga övriga skulder med anledning av hyresförhållan­det med hyresvärden föreligger).
 • Eventuella anpassningar av lokalens utformning, ventilation, el, vatten och avlopp med mera kommer att påverka hyresnivån för lokalen. I normalfallet utförs sådana anpassningar av hyresvärden efter överenskommelse och undertecknat hyresavtal.
 • En lokalhyresgäst har större skyldighet att underhålla sin lokal än en bo­stadshyresgäst. Detta regleras i hyresavtalet bland annat genom en gräns­dragningslista. 

Om du vill överlåta din lokal

En lokalhyresgäst som vill överlåta sitt hyresavtal på någon annan måste få hyresvärdens tillstånd till detta enligt hyreslagen. Ansökningsblankett för lokalöverlåtelse finns här. Tillstånd ska ges om inte hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig en överlåtelse. En hand­läggningstid för överlåtelser är normalt 6–10 veckor. Följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • Hyresgästen har hyrt lokalen i minst tre år. Om hyresgästen har hyrt loka­len kortare tid kan överlåtelse i alla fall tillåtas om hyresgästen har synnerliga skäl. Detta kan vara dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra särskilt beaktans­värda skäl som hindrar den nuvarande hyresgästen från att fortsätta driva sin verksamhet i lokalen. Endast ekonomiska skäl anses inte utgöra synner­liga skäl.
 • Om lokalen vid en överlåtelse ska användas till något annat än vad som an­givits i hyreskontraktet, ska Sollentunahem ta ställning till om en ny använd­ning kan godkännas enligt punkterna ovan under ”När du vill söka lokal”. Obs! Ändrad användning till något som t.ex. konkurrerar med andra hyres­gäster i området är något som Sollentunahem kan säga nej till.
 • Den överlåtande hyresgästen får inte ha några skulder till Sollentunahem.
 • Om tillstånd ges ska den överlåtande hyresgästen boka tid för avflyttnings­besiktning minst fyra veckor före tilltänkt överlåtelsedatum. Detta görs hos ansvarig kommersiell förvaltare. Eventuella anmärkningar vid besiktningen ska vara åt­gärdade före tillträde av ny hyresgäst.
 • Den tillträdande hyresgästen ska uppfylla samma krav som under rubriken ”När du vill söka lokal” ovan.

Policyns omfattning

Denna policy avser uthyrning av de kommersiella lokaler som ägs eller förval­tas av Sollentunahem AB.

Uppdatering av policyn

Styrelsen kan komma att uppdatera uthyrningspolicyn löpande. Den senaste versionen av policyn finns publicerad på Sollentunahems webbplats.

Ansökan

intresseanmälan med mall för affärsplan samt råd och tips
Exempel på gränsdragningslista