Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Förnyelse av kvarteret Hoppet på Svalgången

Hoppet

Denna sida uppdateras löpande med aktuell information från Sollentunahem som förnyar kvarteret, Sollentuna kommun som anlägger nya vägar och SL som bygger Tvärbanan.

Sidan uppdaterades 19 juni 2024.

Sollentuna kommun anlägger nya vägar 

Sollentuna kommun bygger om Eriksbergsvägen längs Svalgången och anlägger nya Norra gränd. Du kan läsa mer om kommunens arbeten i Helenelund här (länk). 

Sollentunahems förnyelse av kvarteret Hoppet på Svalgången

Under sommaren 2024 sker inflytt i lokaler som byggts om till lägenheter på Svalgången. Dessutom pågår arbeten på innergården med breddning av väg, flytt av belysning och byggnation av lekplats. 

Sollentunahem planerar en ny innergård i anslutning till befintliga husen, samt nya, fina bostäder och butiker i kvarteret Hoppet. Se svar på vanliga frågor och svar som berör dig som är hyresgäst: 

 • Informationsmöte 
  För våra hyresgäster som bor på Svalgången har vi återkommande informationsmöten. Mötesserien kommer att fortsätta löpande. 
 • Kommer hyresgästerna på Svalgången att få hyresreduktion?
  Sollentunahem ger ingen allmän hyresreduktion. Hyreskompensation utreds från fall till fall. 
 • Kommer sopstationer att flyttas eller tas bort?
  Miljörummen inklusive grovsoprum kommer att tas bort och ersättas med sopsugslösning och återvinningsstationer på sikt. Se på SEOM:s hemsida för mobila återvinningsturlistan.
 • Kommer träden vid Norra gränd att tas bort?
  Träden vid Norra gränd är i dagsläget inte planerade att tas bort. Vägbyggnationen kan dock medföra att träden behöver flyttas eller ersättas med andra träd.
 • Kommer några av de nuvarande hyreslägenheterna på Svalgången att göras om till bostadsrätter? 
  Sollentunahem har inte för avsikt att låta ombilda några av sina hyresrätter på Svalgången till bostadsrätter.

Frågor om innergården vid Svalgången

 • Hur är tidplanen för de olika åtgärderna på innergården?
  Planeringen av gården fortsätter och utvändig renovering av alla befintliga byggnader (fönsterbyte, balkongmaterial) sker innan färdigställandet av innergården. 
 • Hur omhändertas den förorenade jorden som körs bort från innergården i samband med sanering?
  Jordmassor som är påverkade över riktvärden har körts till tipp, alternativt behandlats för återvinning. Jordmassor som är under riktvärden har förvarats på den intilliggande skolgården, för återanvändning. Det kommer göras nya provtagningar på vissa platser under hösten/vintern 2022. Detta görs för att fastställa om det finns behov av fortsatt sanering.
 • Kan hyresgäster på Svalgången ha utsatts för asbestdamm under saneringen av innergården?
  Asbestsaneringen är klar och har utförts enligt de lagar och regler som gäller för ett certifierat bolag för denna typ av arbeten. Hyresgästerna på Svalgången har inte utsatts för asbestdamm i samband med saneringen.
 • Kommer ni att återställa så att det blir ny kantsten med planteringar under fönstren på innergården, istället för nuvarande asfalt?
  Sollentunahem har lyssnat på hyresgästerna och kommer att ta ett större grepp kring hela innergården, som innebär mer grönska, fler träd och att asfalten under fönstren tas bort. Det sker efter en utvändig renovering av byggnaderna. 
 • Hur är tanken för förvaring av cyklar?
  Vi har placerat ut nya cykelställ. I samband med nybyggnationen kommer vi att utreda behovet av cykelförvaring och strävar efter underlätta för en ökad cykelanvändning.
 • Kommer personer som inte är hyresgäster på Svalgången att vistas på vår gård?
  Entrén från torget kommer inte att uppfattas som en ingång till innergården, som inte heller kommer att vara så kallad allmän platsmark. Gården utformas så att den ska upplevas som ett privat område för de boende.

Ny Tvärbana, nytt torg och nya fina bostäder

Sollentunahem planerar en ny innergård i anslutning till befintliga husen, samt nya, fina bostäder och butiker i kvarteret Hoppet. Det kommer även byggas bostadsrättslägenheter inom kvarteret, av andra aktörer. Sollentuna kommun kommer att anlägga nya gator och infrastruktur längs Eriksbergsvägen och norr om kvarteret Hoppet. Entreprenören Infrakraft bygger om vägporten, och leder om E4an. Samma entreprenör bygger torg och Tvärbanan med SL och Sollentuna kommun som uppdragsgivare. Den kommande Tvärbanan ska få sin slutstation i Helenelund. Trafikstart är i dagsläget inte fastställd.

Mer information om Tvärbanan och torget

 Sollentuna kommun utvecklar Helenelund
SL bygger ut tvärbanan
Trafikverket bygger en ny passage för tvärbanan under E4an