Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Så jobbar vi med trygghetskameror

Sollentunahem jobbar i vissa fall med trygghetskameror för att få bukt med problem som inte kan avhjälpas med andra metoder. Nedan kan du läsa om hur det går till.

I de fall vi väljer att sätta in trygghetskameror måste beslutet bygga på en faktisk och pågående problembild där trygghetskamerors mål exempelvis kan vara att förebygga brott, skadegörelse eller olyckor men även att komma till rätta med störningar. Det görs även en intresseavvägning mellan den enskildes intresse av skydd av den personliga integriteten får inte väga tyngre än det mål med övervakningen som finns. Vad det innebär är att syftet med trygghetskameran måste ha ett mål som är viktigare än att skydda den personliga integriteten. Det inspelade materialet används enbart för avsett syfte och endast ett fåtal personer på Sollentunahem har åtkomst till materialet.

Kan en trygghetskamera sättas upp var som helst? 

Enligt kameraövervakningslagen behövs inget tillstånd för att sätta upp trygghetskameror på platser dit allmänheteten inte har tillträde. Dit räknas exempelvis gemensamma utrymmen i flerfamiljshus som trapphus, soprum, tvättstugor, cykelrum, källare och garage bland annat.

Kan trygghetskameror sättas upp direkt när ett problem uppstår?

Innan trygghetskameror kan bli aktuell krävs först att andra mindre integritetskänsliga metoder har använts för att avhjälpa det uppstådda problemet. Exempel på sådana insatser kan vara starkare belysning, bättre lås på dörrar och fönster och bevakningspersonal. Visar det sig att de åtgärderna inte hjälper är trygghetskamera nästa steg.

Vem kan se det inspelade materialet?

Tillgången till det inspelade materialet är mycket begränsat och endast trygghets- och säkerhetschef har behörighet till det. Materialet omfattas också av tystnadsplikt och endast polis- eller åklagarmyndighet kan begära att få ut det om de har ett berättigat behov att ta del av uppgifterna.

Hur länge sparas det som spelas in?

Materialet får endast sparas från några dagar till någon månad enligt grundregeln. Att tiden kan variera beror på vilken typ av intresse som ligger till grund för att en trygghetskamera sätts upp. Materialet lagras i enlighet med Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Därefter raderas innehållet automatiskt. Vi utvärderar regelbundet behovet av befintliga trygghetskameror.

Frågor, synpunkter och eventuella klagomål på Sollentunahems behandling i samband med trygghetskameror kan skickas till kontakt@sollentunahem.se