Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Anpassade rutiner för arbeten och besiktningar i lägenheten

Detta gäller för närvarande för utförande av diverse arbeten och besiktningar i lägen­heter

  • Hyresgästen är frisk och har möjlighet att lämna lägenheten. Vår hu­vudregel är att hyresgäst inte ska vara hemma när arbete utförs i lägenheten. Vår personal följer allmänna riktlinjer genom att bära skyddsutrustning som skyddshandskar och skyddsskor. Efter ut­fört arbete slängs utrustningen och händerna desinficeras med handsprit.
  • Hyresgästen är frisk men har inte möjlighet att lämna lägenheten. På grund av ex­empelvis funktionsnedsättning, ålder eller andra besvär har hyresgästen svårt att lämna lägenheten. Då kan vår personal utföra arbetet om den boende vistas i annat rum eller om det finns en bal­kong att vänta på.
  • Hyresgästen är frisk och har inte möjlighet att lämna lägenheten. Annat ex­tra rum eller balkong saknas. Vår personal kan som huvudregel utföra ar­betet, men bara om ett säker­hetsavstånd kan upprätthållas. Vår personal kan behöva göra en riskbedömning innan ar­beten utförs i lägenheten.
  • Hyresgästen har symptom på covid-19 eller konstaterad covid-19. Vår personal har som huvudregel att inte utföra arbeten om hyresgästen är sjuk. Hyresgästen ska avvakta med att an­mäla icke akuta ärenden tills hyresgästen åter är frisk. Är ärendet akut som ex­empelvis vattenläcka, strömavbrott, avloppsstopp eller annat som räknas som akut, anlitar Sollentunahem entreprenör som sanerar lägenheten och utför ar­betet.
  • Entreprenör utför arbete i hyresgästs lägenhet där denna har symptom eller konsta­terad covid-19. Sollentunahem ser till att entreprenören blir in­formerad om att hyresgäs­ten är sjuk så att denna kan vidta nödvändiga säker­hetsåtgärder.
  • Akut arbete utförs i hyresgästs lägenhet som har symptom eller kon­staterad covid-19 eller varit långvarigt sjuk och arbetet kan inte utföras av entreprenör. Sollentunahem gör en riskbedömning i varje enskilt fall.
  • Hyresgäst vill visa vår personal fel i lägenheten och det finns risk för att erforderligt avstånd ej kan upprätthållas. Huvudregeln gäller att hyres­gäst inte ska vara hemma i lä­genheten då arbeten ska utföras. Vi uppmanar hyresgästen i samband med anmälan av ärendet att bifoga bilder på det som behöver åtgärdas, alternativt markera fel med post-it-lappar eller liknande.
  • Hyresgästen följer inte våra instruktioner. Sollentunahem ska informera hyresgäst om våra rutiner och förutsättningar för att arbeten ska kunna utföras i lägenheten. Detta sker på vår hemsida. Om hyresgäs­ten inte följer instruktionerna ska arbeten som inte är av akut art inte utföras.
  • Sollentunahem behöver utföra planerade underhållsarbeten i lägen­heter, exempel­vis stamspolning m.m. Här gäller huvudregeln att hy­resgästen inte ska vara hemma vid arbetet. Hyresgäster som inte kan vara frånvarande ska anmäla det i samband med mottagandet av informationen om planerade arbeten. Tänk på att enligt Hyreslagen är det varje hy­resgästs skyldighet att ge hyresvärden och dennes entreprenörer till­träde till lägenheten för att till exempel kunna utföra reparationsarbeten för förebyggande underhåll.
  • Smittrisk i hissar och gemensamma utrymmen. Tänk på att inte åka hiss med andra personer utöver den egna familjen eller närstående. Vi ber hyres­gästerna att respektera att vår personal behöver få åka hiss ensamma.

Vi har i många fall vant oss att hålla distans och att vara försiktiga för att förhindra spridning av viruset. Det är ett ansvar alla har och det är viktigt att vi är medvetna om detta så länge viruset finns kvar. Tack för att vi hjälps åt att ta ansvar!