Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Så jobbar vi för att vara en trygg arbetsplats

Sollentunahem är stolta vinnare av Fastigopriset 2022 för trygga arbetsplatser. Vi har ett framgångsrikt arbetssätt för trygghetsfrågor för våra hyresgäster, vilket även medför att vi skapar en säkrare och tryggare arbetsmiljö för medarbetarna som arbetar i våra fastigheter.

Vi arbetar fokuserat med riktade insatser för att skapa en arbetsplats med en bra och säker arbetsmiljö som är fri från hot och våld. Detta gör vi bland annat genom kompetensutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete, kontinuerliga riskbedömningar och tillgång till ändamålsenliga digitala verktyg. Här är några exempel:  

Viktiga styrdokument

  • Riktlinje för hot och våld: I denna riktlinje fastställer vi att Sollentunahem har nolltolerans mot alla former av hot och våld i arbetsmiljön. Denna nolltolerans är norm vid allt säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Det förebyggande arbetet mot hot och våld faller inom ramen för vårt systematiska arbetsmiljöarbete och integreras med det vanliga arbetsmiljöarbetet, till exempel genom skyddsronder där hot och våld är ett särskilt område och genom särskilda riskbedömningar gällande hot och våld.
  • Krisledningsplan och checklistor för att hantera kris: Krisledningsplanen beskriver hur vi ska organisera och bedriva ledningsarbetet centralt vid en störning, kris, extraordinär händelse eller vid höjd beredskap. Målet är att vid varje inträffad händelse värna om liv och hälsa och att all verksamhet, som inte tål avbrott, upprätthålls i tillräcklig omfattning för att undvika skador på människor, egendom och miljö. Krisledningsplanen innehåller även checklistor som beskriver hur varje verksamhet ska arbeta i händelse av en kris. Hantering av situationer som innebär att hot och våld riktas mot bolagets medarbetare beskrivs noggrant i checklistorna.

Handböcker för alla medarbetare

  • Personalhandbok: Här finns all information kopplad till anställning, medarbetarskap, samverkan och arbetsmiljö. Vår arbetsmiljöhandbok ingår här, som beskriver riktlinjen för hot och våld samt rutin för att rapportera hot och våld och upprätta polisanmälan, samt instruktioner för hur varje medarbetare ska agera för att minska risken för att utsättas för hotfulla eller våldsamma situationer i arbetet.
  • Trygghets- och säkerhetshandbok: Här finns all information kopplat till bolagets trygghets- och säkerhetsarbete, bland annat instruktioner för att hantera och åtgärda situationer som innebär hot och våld, och rutiner för polisanmälan och personlarm.

Åtgärder för att förebygga, förhindra och hantera hot och våld

  • Kontinuerliga riskbedömningar: Genom vårt samarbete med Polisen och Sollentuna kommun får vi kontinuerliga lägesbeskrivningar kring brott och otrygghetsskapande händelser. Utifrån detta gör vi riskbedömningar kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö. Om vi får indikationer på att det finns en förhöjd risk för situationer kopplat till hot och våld för våra medarbetare, gör vi även själva särskilda riskbedömningar och tillhörande handlingsplaner.
  • Kompetensutveckling: Vi kompetensutvecklar kontinuerligt de medarbetare som arbetar i våra fastigheter i att upptäcka risker kopplade till säkerhet och trygghet, och hur man ska agera vid situationer som innebär hot och våld. Medarbetarna utbildas också i hur de ska arbeta med dessa frågor utifrån Sollentunahems krisplan och larma och agera i situationer som innebär hot och våld, eller risk för hot och våld.
  • Personlarm Vi har övergått från så kallade ”larmpuckar” till digitala larm som finns inbyggda i medarbetarnas arbetstelefoner. På så sätt säkerställer vi en larmfunktion som fungerar även i fastigheter med bristande mobiltäckning. I larmen finns även en inbyggd funktion som larmar om en medarbetare har varit frånvarande i längre stund. Det inbyggda larmet larmar även i händelse av att en medarbetare skulle drabbas av akut sjukdomstillstånd såsom hjärtstillestånd.

Läs gärna även om hur vi arbetar för att det ska kännas tryggt och trivsamt för våra hyresgäster att bo hon Sollentunahem: Tryggt och trivsamt där du bor