Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems hållbarhetsarbete

Det här är Sollentunahem

Att ta hållbarhet på allvar är för oss på Sollentunahem att påverka och ta ansvar för Sollentunas stadsutveckling. Den ska på bästa sätt värna om och bidra till dagens och morgondagens invånare och miljö.

Vi förstår att de beslut vi fattar i dag kan få stor inverkan på kommande generationer. Därför strävar vi efter att ta hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter som tillsammans bidrar till en hållbar utveckling. Vi är ett företag som skapar långsiktigt värde för våra kunder och ägare, men också
för det samhälle vi verkar i. 

Hållbarhetsforum och Miljöforum

I Sollentunahems Hållbarhetsforum fattas företagsövergripande beslut gällande
hållbarhetsfrågor. Grunden för forumet utgörs av hållbarhetspolicyn som berör hela bolagets organisation. Medlemmarna i forumet utgörs av den strategiska ledningsgruppen. Verksamhets-utvecklingsansvarig är sammankallande. Miljöforum är bolagets forum för operativt stöd och samordning av miljö- och klimatfrågor och utgör en plattform för interna arbetsmöten, främst inom  kärnverksamheterna fastighetsutveckling och förvaltning. 

Ledningssystemet

Sollentunahems styrande dokument är kopplade till ledningssystemet, där våra arbetssätt finns beskrivna. Ledningssystemets syfte är att säkerställa att  arbetsuppgifter utförs på bästa sätt för att stödja vår affär och våra mål samt bidra till effektiva och värdeskapande arbetssätt. Vårt förbättringsarbete är en integrerad del av hållbarhetsarbetet i syfte att kontinuerligt stärka  hållbarhetsaspekterna i våra arbetssätt, förbättra kompetensen gällande hållbarhetsfrågor och stärka vår hållbarhetskommunikation såväl internt som externt. I ledningssystemet säkerställer vi att bolaget följer de lagar och krav som vi berörs av, samt omhändertar våra hyresgästers behov av dialog och inflytande.

Våra intressenter

Ägare — Sollentuna kommun

Dialog sker genom ägardirektiv, bolagsstämma och gemensamma policys och handlingsplaner. Styrelseordförande och vd för Sollentunahem har avstämningar med styrelseordförande och vd för moderbolaget Sollentuna Stadshus AB fyra gånger per år.

Hyresgäster

Dialog sker genom årlig kundundersökning och genom daglig kontakt främst via Kontaktcenter och medarbetare i våra bostadsområden.

Medarbetare

Dialog sker genom medarbetarmöten, avdelnings- och enhetsmöten, medarbetardagar samt genom temperaturmätningar. Samtliga medarbetare kan kanalisera förbättringsförslag via ledningssystemet och oegentligheter via bolagets visselblåsarfunktion.

Leverantörer och entreprenörer

Dialog sker vid upphandling av produkter och tjänster samt i samband med uppföljningar av genomförda arbeten och vid avtalsförhandlingar.

Branschorganisationer och samarbetspartner

Dialog sker genom nätverksmöten, seminarier och vid utbildningstillfällen, främst med Sveriges Allmännytta kopplat till klimatinitiativet. Vi samverkar aktivt med Polisen gällande trygghet och säkerhet genom veckovisa avstämningar och genom föreningen BID Tureberg (samverkan mellan fastighetsägare, föreningar, kommunen och Polisen) i trygghetsfrågor.