Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Miljöperspektivet

Miljö- och klimatmässig hållbarhet

Den miljömässiga (ekologiska) hållbarheten innebär att social och ekonomisk utveckling sker inom gränserna för vad planeten klarar av.

En av de stora miljöfrågorna som idag oroar mest är den ökande växthuseffekten. Världens länder kom år 2015 överens (Parisavtalet) om att begränsa uppvärmningen till under 2 grader Celsius, men med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. FN:s klimatpanel IPCC sammanställer forskningsresultat från hela världen, som utgör diskussions- och beslutsunderlag för hur samhället bör förhålla sig till fortsatta utsläpp av växthusgaser. Utifrån den pågående växthuseffekten och människans påverkan vidtar allt fler länder åtgärder för att hejda utvecklingen genom att minska utsläppen av koldioxid som kommer från användningen av fossila bränslen. Världens utsläpp ska halveras till 2030 och vara nära noll 2050. Dessutom är social och ekonomisk utveckling beroende av att planetens resurser bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Biologisk mångfald ska kunna ge oss ekosystemtjänster som livsmedel, ren luft, byggmaterial och energi. 

För att kunna bedriva Sollentunahems verksamhet inom ramen för jordens biologiska kapacitet och bidra till att bekämpa klimatförändringarna behöver vi som bolag ta vårt ansvar för vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Den miljömässiga (ekologiska) hållbarheten innebär att social och ekonomisk
utveckling sker inom gränserna för vad planeten klarar av.

Sollentunahem har identifierat klimatpåverkan och biologisk mångfald som väsentliga hållbarhetsaspekter i vårt miljöarbete. Relevanta globala hållbarhetsmål att förhålla sig till är:

7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna och
15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Detta understödjs av forskning inom ramen för konceptet planetens gränser. Begreppet ”planetära gränser” pekar ut miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden. Samtliga processer påverkas av människans aktiviteter. För var och en av dessa miljöprocesser har forskare definierat säkra gränsvärden, baserat på vetenskapliga underlag. Överskrider vi dessa gränser är det sannolikt att plötsliga negativa förändringar sker. Det är mänskliga aktiviteter som genom ökad konsumtion och efterfrågan på naturresurser och energi orsakat att flera av de planetära gränserna har överskridits, bland annat miljöprocesserna kopplade till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald genom arters utdöende.

Mål och mätetal

Sollentunahem har ställt sig bakom Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ som omfattar två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 % lägre energianvändning till år 2030 räknat från 2007 (Sollentunahems mål är 40 %).

Sollentunahem har inget specifikt mål eller mätetal kopplat till biologisk mångfald, men en redogörelse finns i punktform över vilka aktiviteter vi har vidtagit för att gynna den biologiska mångfalden inom ramen för vår egen verksamhet. Se nästa sida, ”Minskad klimatpåverkan”. 

Rusthållarev 7-17 vår.jpg