Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Agenda 2030

Det här är Sollentunahem

Agenda 2030

Av den resolution som antogs av FN:s generalförsamling 2015 (Omvandla vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling) framgår att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen.

I grund och botten är en effektiv förvaltning av jordsystemet en oundviklig förutsättning för en långsiktig mänsklig välfärd inom planetens gränser.

Agenda 2030 omfattar 17 övergripande globala mål för hållbar utveckling med 169 delmål som världens länder arbetar utifrån, på såväl internationell som lokal nivå. Målen är integrerade och hänger ihop och består av den sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. Till höger framgår vilka globala hållbarhetsmål med relevanta delmål som berör Sollentunahem.


7. Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

7.2 Öka andelen förnybar energi.
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet.


8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla.
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik.
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.


11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad.
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
11.6 Minska städers miljöpåverkan.
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.


12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.


13. Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.


15. Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.


16.Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarstänkande på alla nivåer.

16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden.
16.5 Bekämpa korruption och mutor.
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna.