Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Det sociala perspektivet

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten innebär att kunna tillgodose de grundläggande basbehoven och mänskliga rättigheter inom gränserna för vad planeten klarar av.

Det sociala perspektivet berör människors livsvillkor, välmående, utbildning, trygghet, social rättvisa, maktutövning och möjligheterna att förbättra dessa. Hållbart företagande enligt regeringens definition omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Inom dessa fyra huvudsakliga områden ingår även jämställdhet, mångfald och affärsetik. Hållbart företagande innebär ytterst strävan efter en långsiktigt hållbar affär, vilket innebär en integrering av hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och styrningen av bolaget. Som ett allmännyttigt bostadsbolag har vi miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för denna påverkan och därför engagerar vi oss och samverkar med andra för att öka värdeskapandet i det lokalsamhälle vi verkar i.

Sollentunahem har inom ramen för trygghets- och säkerhetsarbetet börjat använda en analysmodell av lokalsamhälle eller bostadsområden framtagen av Per-Olof Hallin vid Malmö universitet. Analysmodellen ger vägledning i hur ett lokalsamhälle eller bostadsområde kan analyseras utifrån boendes livsvillkor, vad som skiljer ett fungerande bostadsområde från ett problemområde, hur utvecklingen och effekterna av olika åtgärder ska följas upp, samt hur involvering och samarbete med olika aktörer kan bedrivas. Analysmodellen tillsammans med broken windows-teorin, som är en modell för arbetet med brottsbekämpning som går ut på att skapa trygga miljöer, genomsyrar vårt trygghets- och säkerhetsarbete. 

Sollentunahem fokuserar sitt sociala arbete genom mål och aktiviteter inom väsentliga områden som trygghet och säkerhet bland annat genom platssamverkan i organiserad form med andra aktörer, samt anställdas arbetsvillkor med avseende på jämställdhet inom såväl vår egen verksamhet som hos våra entreprenörer. Relevanta globala hållbarhetsmål för bolaget att förhålla sig till är: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och 11. Hållbara städer och samhällen samt 16. Fredliga och inkluderande samhällen. Av artiklarna i detta avsnitt framgår vilka insatser vi har gjort under året inom dessa områden.

Mannen med handduken beskuren.jpg