Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Riskhantering

Väsentliga risker

Bolagets övergripande risker är sammanställda i en risklista som hanteras systematiskt. Övergripande översyner av riskerna genomförs regelbundet i den strategiska respektive operativa ledningsgruppen. En djupare riskanalys genomförs två gånger per år, där riskvärderingen utifrån sannolikhet och konsekvens visar på vilka bolagets mest väsentliga risker är. Av risklistan framgår vilka åtgärder som vidtas för att minska eller eliminera risken, vem som är ansvarig för åtgärden, när den ska vara genomförd samt uppföljning.

Internkontroll

Internkontrollen syftar till att kontrollera efterlevnad av styrande dokument, lagar och krav, identifiera kvalitetsbrister samt ge underlag för ständiga förbättringar för att utveckla verksamheten. De risker som har värderats med högst riskpoäng i den bolagsövergripande risklistan förs in i  internkontrollplanen. Cheferna ansvarar för att identifiera operativa risker, det vill säga händelser i den löpande verksamhetens genomförande som påverkar företagets möjlighet att nå uppsatta mål. Den strategiska ledningsgruppen fokuserar i huvudsak på affärsrisker.

 

Fastighet

Risk

Vi kan inte leverera 1 500 nyproducerade lägenheter till år 2029 på grund av de ekonomiska utmaningarna i omvärlden.

Åtgärd

Dialog med ägarna angående de ekonomiska utmaningarna.


Risk

Vi genomför inte tillräckligt underhåll i våra fastigheter vilket innebär att fastigheterna förlorar i värde, samt minskad trivsel och trygghet för hyresgästerna.

Åtgärd

Framtagen underhållsstrategi och underhållsplaner som följs.


Risk

Vi utvärderar inte våra underhållsprojekt vilket innebär en risk för att effekthemtagningen av dessa projekt uteblir.

Åtgärd

Tydligt arbetssätt med ansvarsfördelning och mallar framtaget.

 

ARBETSSÄTT

Risk

Avsaknad av tydliga hållbarhetskrav vid inköp och upphandling innebär risk för att miljökvalitetsmålen inte nås.

Åtgärd

Börja använda hållbarhetskriterier vid inköp och upphandlingar.


Risk

Beslutade arbetssätt följs inte, vilket bland annat innebär risk för att lagar och krav inte följs.

Åtgärd

Arbeta vidare med implementering, information, utbildning och uppföljning/stickprov av beslutade arbetssätt.


Risk

Vårt systematiska förbättringsarbete, problemlösning och processutveckling driver inte tillräckligt bra och mätbara resultat. Det innebär risk för att vår  verksamhet inte skapar kundvärde, att den driver höga resursinsatser och inte bidrar till en hållbar utveckling.

Åtgärd

Övergripande mål och strategier bryts ned och kopplas till relevanta processer, och relevanta mätetal identifieras som möjliggör styrning. Använda beprövade metoder som anpassas utifrån mognadsnivå.

 

Ekonomi

Risk

Förändringar inom fastighets- och kreditmarknaden innebär risker kopplat till vår finansiering i och med att vår belåning ökar och soliditeten sjunker.

Åtgärd

Beakta varje investering utifrån lönsamhet över tid samt planera nyproduktion och större ROT-projekt utifrån vad som är finansiellt lämpligt över tid.


Risk

De negativa makroekonomiska förutsättningarna/effekterna som ökad inflation, ökade räntenivåer, högre elpriser och produktionskostnadsökningar innebär risk för försämrad ekonomi.

Åtgärd

Beakta de långsiktiga effekterna i samband med planering av verksamheten.


Risk

Nedsatt betalningsförmåga hos hyresgästerna innebär risk för hyresförluster orsakade av uppsägningar i förtid.

Åtgärd

Vårt vräkningsförebyggande arbete ska stävja detta. Vad gäller lokalhyresgäster följs detta löpande enligt nytt arbetssätt för kritiska lokalhyresgäster.

 

Attraktiv arbetsgivare

Risk

Minskad attraktivitet som arbetsgivare innebär risk för att kompetens försvinner samt att det blir svårt att rekrytera kompetenta medarbetare.

Åtgärd

Kompetensutvecklar medarbetare internt. Möjliggöra interna karriärvägar.


Risk

Bristande kompetens innebär risk för bristande kvalitet och förmåga i leveranser kopplat till vårt uppdrag och våra uppsatta mål.

Åtgärd

Kompetensanalys inför varje nyanställning. Kompetensutvecklar medarbetare internt.

 

Kund (Intressenter)

Risk

Brister i bemötande, kommunikation samt kännedom om våra kunders behov innebär risk för ökat missnöje hos våra hyresgäster.

Åtgärd

Kompetensutvecklar medarbetare internt. Möjliggöra interna karriärvägar.


Risk

Vi genomför inte hyresgästdialoger i tillräcklig omfattning, vilket innebär risk för ökad oro och missnöje hos hyresgäster på grund av otillräcklig(t) inflytande och delaktighet.

Åtgärd

Planera in hyresgästdialoger enligt bestämd tidplan och agenda.

 

Mutor och korruption

Risk

Risk för att medarbetare eller anlitade entreprenörer utsätts för eller utövar oegentligheter som åsamkar bolaget ekonomisk förlust eller skadar varumärket.

Åtgärd

LOU-utbildning för medarbetarare och chefer.


Risk

Bristande kravställning vid upphandlingar, kontroller och uppföljning av byggprojekt innebär risk för att arbetslivskriminalitet och osund konkurrens förekommer.

Åtgärd

Medlem i Rättvist byggande. Säkerställa en systematisk hantering från upphandling och avtalsskrivning till arbetsplatskontroller.