Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Styrning

Det här är Sollentunahem

Sollentunahem är ett allmännyttigt bostadsaktiebolag enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) med uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder i Sollentuna kommun.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och bereda sina hyresgäster möjligheter till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov med ett varierat utbud av god kvalitet som attraherar olika hyresgäster. Förutom att tillgodose olika bostadsbehov omfattas det allmännyttiga syftet av ett bredare samhällsansvar där bolaget förväntas ha ett såväl etiskt, som miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Ägarens styrdokument är främst bolagsordningen och ägardirektivet, som pekar ut företagets riktning. Av bolagsordningen framgår bland annat att ”bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Sollentuna kommun förvärva, uppföra, äga, avyttra och förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt”.

Ägardirektivet fastställs av kommunfullmäktige på Sollentunahems årsstämma eller extra bolagsstämma. Av ägarviljan framgår bland annat bolagets sociala, ekonomiska samt miljö- och klimatansvar:

  • Medverkar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort.
  • Har en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning som erbjuder attraktiva och prisvärda bostäder.
  • Ökar kundnyttan genom ständiga förbättringar och effektiviserar verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete.
  • Förädlar och optimerar fastighetsportföljen genom nyproduktion (1 500 lägenheter klara t.o.m. 2029), förvärv, byte och försäljning av fastigheter.
  • Tar ett socialt ansvar till exempel genom boinflytande och vräkningsförebyggande åtgärder, och skapar trygga och säkra bostadsområden.
  • Skapar hållbart boende och hållbar förvaltning. Tar ett miljö- och klimatansvar och minskar klimatpåverkan.
  • Håller en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå utan kapitaltillskott från Sollentuna kommun.


Mål, strategier och policys som kommunfullmäktige antagit, liksom andra styrande dokument inom kommunkoncernen, gäller i tillämpliga delar som komplement till bolagets ägardirektiv.

Affärsplanen är det strategiskt styrande dokumentet för Sollentunahem, som visar hur bolaget ska utvecklas. Vårt hållbarhetsarbete är grunden i det vi gör och hållbarhetsaspekterna ingår i affärsplanens övergripande mål inom följande fokusområden: kund, fastighet, attraktiv arbetsgivare, ekonomi och varumärke. Affärsplanen visar på bolagets inriktning, mål och leveranser de närmsta tre åren. De övergripande målen bryts ner i verksamhetsplaner med mål och aktiviteter för kommande år i syfte att uppfylla affärsplanens övergripande mål. Verksamhetsplanerna följs regelbundet upp för att säkerställa styrningen av verksamheten och vid behov göra nödvändiga förändringar.