Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Minskad klimatpåverkan

Miljö- och klimatmässig hållbarhet

Sollentunahem strävar efter att minska klimatpåverkan och öka biologisk mångfald genom hållbarhet i nybyggnation, underhåll och fastighetsskötsel.

FOKUS PÅ FÖLJANDE GLOBALA MÅL:


Vi arbetar medvetet
för att minska vår energianvändning och ge våra hyresgäster möjligheter som underlättar klimatsmarta val.

Mål: fossilfritt år 2030

Allmännyttans Klimatinitiativ har som mål att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria år 2030. Därtill har Sveriges allmännytta som mål minska sin energianvändning med 30 procent till år 2030, räknat från år 2007. Eftersom Sollentunahem nådde målet om minskad energianvändning redan år 2020, har vi höjt vårt mål till 40 procent. Dessutom strävar vi efter att minska våra koldioxidutsläpp genom att göra energieffektiva värme-, vatten- och elinstallationer samt införa fossilfri bilflotta.

Exempel på insatser under 2022 för att minska klimatpåverkan:

 • Startat Hållbarhetsforum, som är bolagets forum för strategiskt stöd och samordning av hållbarhetsfrågor.
 • Lanserat bolagets ledningssystem, vars syfte bland annat är att integrera hållbarhetsfrågorna i våra arbetssätt.
 • Minskat elförbrukning genom att byta ut fläktaggregat.
 • Bytt ut 3 280 fönster till nya energibesparande fönster.
 • Minskat antal fossildrivna fordon från 8 till 3.
 • Antagit en underhållsstrategi och minskat andelen felavhjälpande/akut underhåll genom tydligare underhållsplanering.

 • Installerat solceller på taken i 3 nybyggda hus.

 • Installerat energieffektiv belysning utomhus, i trapphus och vid parkeringsplatser, vilket även bidrar till en tryggare boendemiljö.

 • Infört återvinning av avloppsvatten i 3 nybyggda hus, vilket ger värme till lägenheterna.

 • Projekterat för ombyggnation av 3 befintliga tomställda hus, istället för att bygga nytt på de aktuella platserna.


Exempel på insatser under 2022 för att öka biologisk mångfald:

 • Värnat om biologisk mångfald vid trädvård och gallringar till exempel genom att lämna död ved och bevara högstubbar.
 • Skapat och vidareutvecklat utemiljöerna kring husen på ett sätt som gynnar mångfald av växt- och insektsarter.
 • Gjort om 2 gräsmattor till ängsmark, vilket ger bättre möjlighet för insektsliv och pollinering.
 • Tillhandahållit 5 bikupor, som förvaltas av en hyresgäst. Bina ger bra pollinering i området, och fin honung som grannar och andra får köpa om de önskar.

"Vi är särskilt stolta över att vi har minskat vår energianvändning och ökat antalet elbilsladdplatser för våra hyresgäster.”

- Andreas Ahlqvist, tillförordnad teknisk chef

Hyresgästernas klimatpåverkan

Individer ger upphov till klimatpåverkan genom bland annat resor till och från jobbet och sin förbrukning av el, värme och vatten. Undersökningsföretaget Aktiv Bo:s rapport om vad hyresgäster (baserad på 87 000 svar år 2022) tycker om fastighetsbolagens hållbarhetsarbete visar att dagens hyresgäster lägger stor vikt vid att deras fastighetsägare agerar miljömedvetet. Möjligheten att leva och bo på ett hållbart sätt blir allt viktigare. Det gäller till exempel källsortering, miljövänliga transportalternativ och användning av el, värme och vatten.

Insats för våra hyresgäster under 2022:

 • Installerat totalt 35 nya elbilsladdare i vårt bestånd.


graf.png