Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Tryggare boendemiljöer, tryggare hyresgäster

Social hållbarhet

Som allmännyttig bostadsaktör vill vi bidra till Sollentuna kommuns mål att inte finnas med på Polisens lista över utsatta områden år 2030.

FOKUS PÅ FÖLJANDE GLOBALA MÅL:

 

Sollentunahems trygghetsarbete följer broken windows-teorin, en modell för brottsbekämpning som går ut på att skapa trygga miljöer, och inom samarbetet i föreningen BID Tureberg har vi under 2022 genomfört cirka 6 timmar trygghetsvandringar. Under trygghetsvandringarna jobbar vi tillsammans med Polisen, andra fastighetsägare och Sollentuna kommun för att stärka känslan av trygghet och trivsel i våra utsatta områden Edsberg och Tureberg. Under vandringarna identifierar vi sådant som skapar otrygghet och behöver åtgärdas, till exempel klotter och skadegörelse. 

IMG_0374.JPG

"Sollentunahems medvetna satsning på trygghetshöjande åtgärder har givit resultat. Hyresgästundersökningen för 2022 visar att våra hyresgäster anser att deras trygghet har ökat, både i boendet och i området."

- Maria Lindblom, marknadschef

Trygghetsvärdar, väktare och en trivsam utemiljö 

Under 2022 införde BID Tureberg trygghetsvärdar; ungdomar från området som ser till att det är helt, rent och snyggt där våra hyresgäster bor. Vi började satsningen i Tureberg och utökade därefter till Edsberg. Under hösten 2022 växlade Sollentunahem upp trygghetsarbetet ytterligare genom att låta en väktarbil åka runt bland fastigheterna på kvällar och nätter för att göra trygghetsrondering.

Även utemiljön är en viktig faktor för trivsel och trygghet. Under 2022 har vår utemiljösamordnare drivit arbetet med vackra, välskötta, tillgängliga och trygga utemiljöer. Fokus har bland annat varit att förstärka belysning, klippa ner buskage och säkerställa funktionella lekplatser och ytor för vila och umgänge.
Sollentunahems medvetna satsning på trygghetshöjande åtgärder har givit resultat. Hyresgästundersökningen för 2022 visar att våra hyresgäster anser att deras trygghet har ökat, både i boendet och i området.

Skärpt uthyrningspolicy

Arbetet med att återta olovligt uthyrda lägenheter har varit framgångsrikt även under 2022 och för att ytterligare öka känslan av trygghet för hyresgästerna beslutade Sollentunahems styrelse i oktober att skärpa uthyrningspolicyn. Policyn tar nu hårdare grepp mot hyresgäster som missköter sin relation med Sollentunahem genom exempelvis olovlig andrahandsuthyrning, hot och trakasserier, att vanvårda eller överge sin lägenhet eller uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter vid ansökan. 
– Genom att skärpa uthyrningspolicyn vässar vi ytterligare vårt arbetssätt för att säkerställa att vi har lämpliga hyresgäster i våra fastigheter, säger Maria Lindblom, marknadschef på Sollentunahem.

Vräkningsförebyggande arbete

En viktig del inom vårt sociala ansvarstagande är att stötta behöriga hyresgäster i att kunna behålla sitt hyreskontrakt. Därför kontaktar vi hyresgäster vid försenad hyra, för att minimera risken för att obetalda hyror samlas på hög. Målet är att ingen hyresgäst ska behöva avhysas på grund av att de inte sköter sina hyror på rätt sätt.

Inga utsatta områden år 2030

Mått: antal

Utfall 2022
2 st
Utfall 2021
2 st
Utfall 2020
2 st

Avser områden på Polisens lista över utsatta områden.

Trygghetsindex

Mått: skala 0-100

Utfall 2022
77,8
Utfall 2021
75,9
Utfall 2020
-*

* Undersöktes inte 2020. Mäts i hyresgästundersökningen Aktiv Bo.

 

Exempel på insatser under 2022 för att öka tryggheten

 • Uppdaterat uthyrningspolicyn för att underlätta intern rörlighet inom vårt bestånd.
 • Återtagit 118 st olovligt uthyrda lägenheter.
 • Antagit ny strategi för markanvändning, fastighetsutveckling och utemiljö, för att erbjuda boendemiljöer för alla.
 • Genomfört 6 trygghetsvandringar. 
 • Anlitat 6 trygghetsvärdar
 • Anställt 16 sommarjobbare, för att hålla rent, snyggt och tryggt.
 • Installerat trygghetskameror i 16 fastigheter.
 • Installerat störningsboxar i 10 fastigheter.
 • Rustat upp 3 lekplatser.
 • Erbjudit läxhjälp i utsatta områden, i samarbete med skolor och Sollentuna
  kommun.
 • Anpassat befintlig utemiljö, till exempel för äldre.
 • Förbättrat utomhusbelysning och klippt ner buskage.
 • Investerat i samlingsplatser, t ex tillgänglighetsanpassade grillplatser och uteplatser.
 • Ökat antalet lägenheter som hyrs ut på korttidskontrakt.
 • Anordnat 8 boendedialogmöten (inkl medborgarmöten).
 • Hållit 6 möten med Hyresgästföreningen, inom ramen för trygghetsarbetet.