Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Verksamheter och Intressenter: Risker och åtgärder

Här framgår de största risker som finns kopplade till Sollentunahems verksamhet och intressenter, och vilka åtgärder vi har vidtagit under 2021 för att hantera riskerna.

Finansiering

En stabil ekonomi är avgörande för att vi ska kunna driva vår verksamhet, bygga och utvecklas. I samband med vår nyproduktion kommer vår belåning att öka och soliditeten sjunka.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 • Tagit fram 10-årsprognos för resultat och investeringar.
 • Arbetat aktivt med att planera projektportföljen för nyproduktion och renovering av befintligt bestånd.
 • Tagit fram underhållsplaner per fastighet, vilket ger bättre styrning.

_68A4588_Radhusen_Rotsunda gänd_nr 3_small.jpg

Attraktiva boendemiljöer

Man ska vilja flytta till, och bo kvar hos, Sollentunahem.
Då är trygghet, grönområden, service och mötesplatser avgörande.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 • Anställt en trygghets- och säkerhetsansvarig, som arbetar för ökad trygghet i våra områden.
 • Anställt en utemiljösamordnare, som ansvarar för utemiljö och grönområden.
 • Skaffat kunskaper om hyresgästernas önskemål och nöjdhet.

Nöjda kunder

Våra hyresgäster ska få en god leverans av de tjänster som de betalar för.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 •  Genomfört omorganisation för att få bättre leverans gentemot kund.
 • Genomfört hyresgästundersökning som mäter nöjdhet, och påbörjat förbättringsaktiviteter.
 • Påbörjat genomlysning av arbetssätt, för att få bättre leveransförmåga gentemot kund.
 • Arbetat aktivt för att förbättra samarbetet med Hyresgästföreningen, vilket ger grund för ökat hyresgästinflytande.
 • Förbättrat arbetssätt och rutin för kundbemötande i Kontaktcenter.

Stabil fastighets- och IT-drift

En stabil fastighets- och it-drift är en förutsättning för att vi ska kunna säkerställa en trygg och fungerande boendemiljö som skalskydd och drift i våra fastigheter, t ex leverans av vatten, värme och el. Skyddar oss mot intrång i våra system, och åtkomst till dess personuppgifter.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 • Ökat trygghet i fastighetsdriften genom energioptimeringsprogram (prognosstyrning, värmegivare, automatisk injustering av värme).
 • Höjt säkerheten för att nå våra system: Tvåstegsautentisering och skanning av all inkommande mejl för att förhindra virus och intrång.
 • Ökat medvetenheten om GDPR hos alla medarbetare och jobbat aktivt med att uppdatera och utveckla våra GDPR-arbetssätt.

Kompetens

Våra medarbetare behöver ha rätt kompetens och förståelse för sina arbetsuppgifter, för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Avgörande faktorer för att säkra kompetensen i bolaget är:

 • Förmågan att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
 • Fokus på chefs- och medarbetaruppföljning och utveckling.
 • Medvetandegöra centrala processer, rutiner och riktlinjer för ökad efterlevnad och kvalitet i arbetet.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 • Utvecklat tydlig rekryteringsprocess som omfattar analys av framtida kompetensbehov.

 • Uppdaterat befattningsbeskrivningar där ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter tydliggörs.

 • Genomfört kontinuerliga temperaturmätningar som mäter bl a medarbetarnas upplevelse av engagemang, kompetens och lärande. Resultatet kopplas till handlingsplaner.

 • Genomför årligen ledarskaps- och medarbetarutveckling för att stärka kompetens och kultur.

 • Genomför verksamhetsutveckling genom att kartlägga processer och införa ledningssystem.

 • Tagit fram ett verktyg där vi säkerställer att vi följer miljölagarna.