Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Hyresgästundersökningen ger värdefulla insikter

Under 2021 har Sollentunahem utfört en omfattande hyresgästundersökning, för att få en tydlig bild över hur nöjda våra hyresgäster är med sitt boende och närområdet.

Hyresgästundersökningen rymmer flera olika frågekategorier som till exempel tillgänglighet, kommunikation och trygghet. Frågorna kompletteras med uppföljningsfrågor så att svaren ska bli så heltäckande som möjligt. Det ger oss ett underlag som vi även kan jämföra mot andra fastighetsbolag i Sverige.

Resultatet av hyresgästundersökningen ligger till grund för Sollentunahems fortsatta förbättringsarbete. Vi analyserar utfallet noggrant, och kommer tillsammans fram till åtgärder som vi ska göra för att öka våra kunders nöjdhet. När nästa hyresgästunder- sökning görs, får vi en bra möjlighet att följa upp om våra åtgärder har gett önskat resultat.

Därför mäter vi trygghet

En viktig mätpunkt i hyresgästundersökningen är hur våra hyresgäster upplever tryggheten i sina kvarter. Förvaltningschef Christer Lundberg har lång erfarenhet av trygghetsarbete och vet vad som kan påverka om man känner sig trygg eller inte.

– Trygghet är en upplevd känsla som styrs av många faktorer, till exempel det som skrivs i media. Även i de mest säkra områden kan det finnas en känsla av otrygghet, säger Christer. Sådant som påverkar känslan av trygghet är till exempel förekomsten av bränder, inbrott och stöld. Det kan även vara att man upplever sin miljö som hotfull på grund av olika individer eller grupper som rör sig i området. En annan faktor kan vara bristfällig utomhusbelysning eller för dåligt ljus i källaren.

JELA_SOLLH_211029-26-Redigera_Christer_HIGHRES-min_small.jpg

”Vi får höga betyg på tillgängligheten och hanteringen av miljöstationer. Där kan vi vara en god förebild för andra fastighetsbolag.”

– Christer Lundberg, förvaltningschef

Åtgärder och information

När Sollentunahem har analyserat svaren från hyresgästundersökningen, planeras förbättringsåtgärderna in i den fortsatta verksamheten. Lika viktigt som att genomföra förbättringarna, är det att informera hyresgästerna om dem, menar Christer.

– Det är inte alla hyresgäster som ser att vi till exempel har oljat utemöbler eller satt upp ny belysning i källaren. Därför är det oerhört viktigt att vi berättar om detta i våra olika informationskanaler, så att alla kan känna sig trygga med att vi tar väl hand om deras område.

Information är också ett mycket viktigt verktyg för att bekämpa otrygghet.

– Om våra hyresgäster till exempel uppfattar att de är rädda för inbrott så kan det helt enkelt bero på att vi inte har informerat tillräckligt tydligt. Ett exempel på sådan viktig information kan vara att många av våra lägenhetsdörrar är säkerhetsklassade, vilket ger bra skydd både mot inbrott och brand, säger
Christer.

Positiva kommentarer och betyg

Genom hyresgästundersökningen får vi en bra bild över sådant som vi kan förbättra, men även över vad som fungerar bra.

– Vi får till exempel höga betyg på tillgängligheten och hanteringen av miljö- stationer. Där kan vi vara en god förebild för andra fastighetsbolag, säger Christer.

Mål: Öka serviceindex

Sollentunahem använder sig av företaget AktivBo för sin hyresgästundersökning, vilket ger oss möjlighet att jämföra resultatet i vår undersökning med ett stort antal andra bostads- och fastighetsbolag. Genom de servicerelaterade frågorna får vi fram ett ”serviceindex”, som vi strävar efter att höja varje år.


Serviceindex.png