Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Sociala risker och åtgärder

Här framgår de största riskerna som finns kopplade till Sollentunahems verksamhet och intressenter, och vilka åtgärder vi har vidtagit under 2021 för att hantera riskerna.

Boendemiljöer för alla

Vi strävar efter att erbjuda bostäder för livets olika skeden och behov.
Vi tar ansvar för detta inom vårt mål att bygga 1 500 nya lägenheter till
år 2029.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 • Uppdaterat vår uthyrningspolicy, för att underlätta intern rörlighet inom vårt bestånd.
 • Satsat på att öka antalet lägenheter som hyrs ut på korttidskontrakt.
 • Påbörjat en fastighetsutvecklingsstrategi som säkerställer boendemiljöer för alla.

Arbetsmiljö

En bra och säker arbetsmiljö är en av grunderna för ett hållbart arbetsliv, vilket i sin tur är en förutsättning för engagemang och utveckling.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 • Genomfört ledarskapsutbildning för att stärka det nära ledarskapet.

 • Infört ett lagregister som säkerställer att vi följer samtliga arbetsmiljölagar och föreskrifter samt att förändringar i dessa implementeras i organisationen och efterlevs.

 • Genomfört fyra så kallade temperaturmätningar under året i enlighet med bolagets arbetsmiljöhandbok för att undersöka och följa upp bland annat den upplevda organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hälsa och arbetsverktyg.

 • Infört ett oberoende visselblåsarsystem och riktlinjer för visselblåsning.

Antikorruption och mutor

Korruption och mutor får inte förekomma. Beslut ska vara affärsmässiga i
alla avseenden och oberoende av personliga relationer. Risken vid mutor
och korruption är ett skadat varumärke och förtroende för bolaget, samt
att beslut fattas som inte är till bolagets bästa.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 • Uppdaterat antikorruptionspolicy samt riktlinjer för representation och gåvor.
 • Uppdaterat delegationsordningen, som beskriver vilka befogenheter vd har delegerat till anställda inom Sollentunahem.
 • Infört ett oberoende visselblåsarsystem och riktlinjer för visselblåsning.

Upphandling och inköp på ett ansvarsfullt sätt

Samtliga köp ska följa Lagen om offentlig upphandling och leva upp till våra hållbarhetskrav. Vi har under året identifierat brister kopplat till detta.

Åtgärder under 2021 (exkl löpande arbete)

 • Genomlyst organisation och arbetssätt för inköp och upphandling; tagit fram en inköps- och upphandlingsprocess (beräknas färdig i början av 2022) och tagit höjd för utökade resurser under 2022.
 • Sammanställt en avtalskatalog och tagit fram en flerårig upphandlingsplan för bättre styrning av våra inköp.
 • Tagit fram en ny hållbarhetspolicy, som även är inarbetad i vår Inköps- och upphandlingsbok.

 

Siffror_Sociala_Risker.png