Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Långsiktighet i planering och investeringar

För Sollentunahem innebär ekonomisk hållbarhet att vår verksamhet är långsiktig, resurseffektiv och lönsam.

Vi är måna om att hushålla med resurser och att tänka långsiktigt när vi investerar i nya och äldre fastigheter och i vår förvaltning. Och lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva och utveckla bolagets verksamhet. Under 2021 har vi därför lagt stort fokus vid att ta fram underhållsplaner för hela vårt bestånd, samt att förbättra vårt arbetssätt för inköp och hur vi hanterar och följer upp ärenden i våra fastigheter.

Tydlig styrning med underhållsplaner

Underhållsplaneringen för vårt bestånd, fastighet per fastighet, bidrar starkt till en bättre ekonomisk hållbarhet för Sollentunahem. Planeringen ger oss en bra framförhållning vad gäller kommande behov, och en tydlig styrning av åtgärderna. I underhållsplanerna stakar vi ut de stora kostnaderna och de investeringar som vi kommer att behöva hantera på både kort och lång sikt.

− Nu kan vi arbeta med kostnader och investeringar i fastigheterna på ett mer proaktivt sätt, planera ekonomin därefter, och göra säkrare långsiktiga ekonomiska prognoser, säger Frank Hagberg, CFO/ ekonomichef på Sollentunahem.

Affärsmässigt arbetssätt för upphandling och inköp

Under året har vi genomlyst och förbättrat vår organisation och vårt arbetssätt för inköp, och ser fram emot att införa det nya arbetssättet fullt ut i början av 2022. I samband med detta utökar vi vår strategiska upphandlingskompetens, för att kunna genomföra ännu mer ekonomiskt hållbara upphandlingar och inköp. Sammantaget ger detta oss en effektiv användning av bolagets ekonomiska resurser, vilket i sin tur bidrar till ett fungerande näringsliv samt att stimulera leverantörer, konkurrens och ekonomisk tillväxt. Självklart värnar vi även om miljöaspekter och sociala förhållanden i samband med våra inköp. Den inköpshandbok som vi har tagit fram under året tydliggör regelverket och utbildar samtliga beställare i organisationen att agera affärsmässigt i sina inköpsprocesser.

JELA_SOLLH_210203_Frank-5-HIGHRES_small.jpg

Det flöde som tidigare var pappersberoende har nu blivit helt digitalt, vilket har bidragit både till ökad säkerhet och att göra vårt arbete mer resurseffektivt.

– Frank Hagberg, CFO/ekonomichef

Effektivare hantering av fastighetsärenden

En välfungerande IT-drift och nödvändiga digitaliseringsåtgärder, både vad gäller våra fastigheter och vårt arbetssätt, är en viktig nyckel för Sollentunahem att kunna agera så resurseffektivt som möjligt. Vi arbetar med dessa frågor systematiskt, inte minst med fokus på fastighetsdriften.

− Under 2021 genomförde vi en stor systemförbättring, som effektiviserar hanteringen och uppföljningen av de ärenden som rör våra fastigheter, berättar Frank. Vi har bland annat infört ett digitalt signerings-system som gör att vi till stor del slipper manuella underskrifter, fysisk postgång och risken att förlora dokument under hanteringen.

Det flöde som tidigare var pappersberoende har nu blivit helt digitalt, vilket har bidragit både till ökad säkerhet och att göra vårt arbete mer resurseffektivt.

För att öka förståelsen för IT-frågorna och skapa förutsättningar för medarbetarna att själva kunna åtgärda enklare frågor, har vi under året även lanserat en IT-handbok med tillhörande internutbildningar.